Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
DATATEKNIK, ÖVERSIKTSKURSEDT632
Computer Engineering Overview

Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: EDT630, EDT631, EDTA01 och EEIA01. Obligatorisk för: IDA1. Kursansvarig: Stefan Nyman, stefan.nyman@hbg.lth.se och Bernt-Arne Jönsson, bernt-arne.jonsson@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Prestationsbedömning: Godkända laborationsuppgifter samt godkänd redovisning i presentationsteknik. Övrigt: All schemalagd undervisning är obligatorisk. Hemsida: http://www.student.ch.lu.se/lth/stefann/Overview.

Syfte
Kursens syfte är att ge en grundläggande orientering i datateknik.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Delen introduktion innehåller en kort introduktion till datateknikprogrammet, en kort introduktion till entreprenörskap samt gästföreläsningar av företrädare från industrin.

Kursdelen datateknik ger en överblick i hur en dator fungerar och är uppbyggd. Datorns olika byggstenar introduceras, såväl hårdvara som programvara. Områden som berörs är:

Delen innehållande presentationsteknik innehåller grundläggande kunskaper och övning i muntlig kommunikation på svenska. Detta innefattar att studenten ska kunna söka och strukturera information samt presentera den i muntlig form.

Litteratur
Utdelat material.