Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
MULTICOREPROGRAMMERINGEDAN25
Multicore Programming

Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: EDA116. Valfri för: D4, D4is, D4pv, F4, Pi4. Kursansvarig: Universitetslektor Jonas Skeppstedt, Inst f datavetenskap. Förkunskapskrav: EDAA01Programmeringsteknik - fördjupningskurs eller EDA027 Algoritmer och datastrukturer , samt de obligatoriska momenten i kursen EDAF15 Algoritmimplementering. Får läsas samtidigt som EDAF15. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För godkänt betyg krävs godkänd tentamen, godkända datorlaborationer samt godkänd inlämningsuppgift (projekt). Projekt utgörs av ett program som ska skrivas dels för en multiprocessor med fyra processorer, och dels för en Cellprocessor.Slutbetyg i kursen grundar sig på resultatet av den skriftliga tentamen. Kursen får läsas samtidigt som EDAF15. Hemsida: http://cs.lth.se/.

Syfte
Kursens syfte är att studenterna ska använda kunskapen från EDAF15 Algoritmimplementering vid programmering på multicores, dvs att lära sig att implementera en algoritm så effektivt som möjligt på en given multicoredator, dels för traditionella multiprocessorer med delat minne, och dels för multicores där kommunikation mellan cores hanteras explicit i mjukvara som t.ex med DMA på Cellprocessorn, samt att förstå fördelar och nackdelar med dessa två olika multicorearkitekturer.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Multiprocessorer, klassificering av cachemissar, parallellisering av ett sekventiellt program genom decomposition, assignment, orchestration, och mapping, owner-computes regeln, memory consistency models, sequential consistency, weak ordering, release consistency, Pthreads, OpenMP, Cellprocessorn, aktuell forskning inom multicores.

Litteratur
Skeppstedt, Söderberg: Writing Secure and Efficient C Code - a Thorough Introduction for Java Programmers (ISBN ej klart).