Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
OBJEKTORIENTERAD MODELLERING OCH DISKRETA STRUKTUREREDAF10
Object-oriented Modeling and Discrete Structures

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: EDA061, EDA065 och EDA666. Obligatorisk för: D2. Valfri för: E4, E4pv, L4gi. Kursansvarig: Universitetslektor Lennart Andersson, Lennart.Andersson@cs.lth.se, Inst f datavetenskap. Förkunskapskrav: För D: EDA016 Programmeringsteknik samt godkänd på samtliga obligatoriska moment eller på tentamen i antingen EDAA01 eller EDA027. För övriga: EDAA01 eller EDA027. Prestationsbedömning: Kursen examineras genom skriftlig tentamen samt två mindre projekt som utföres i grupp. Betyget kan påverkas positivt av aktivitet vid övningarna. Undervisningen består av föreläsningar, designövningar där studenterna förväntas presentera lösningar till förelagda uppgifter, handledningsmöten där studenterna i små grupper träffar en lärare för presentation och diskussion av projektuppgifter, räkneövningar och laborationer med diskreta strukturer. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://cs.lth.se/edaf10.

Syfte
Kursen skall ge förmåga till hållbar och resursmedveten utveckling av program som kan återanvändas och modifieras med hänsyn till förändrade krav i ett industriellt sammanhang.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Objektorienterad modellering
Principer för utformning av objektorienterade program. Designmönster och ramverk. Utvecklingsmiljö för objektorienterad modellering, implementering och restrukturering. Projekt med design och implementering.
Diskreta strukturer:
Formella språk, logik samt mängdlära med relationer och funktioner.

Litteratur
Martin, R C: Agile Software Development - Principles, Patterns, and
Practices. Prentice Hall 2003. ISBN: 0-13-597444-5
Andersson, L: UML - Syntax. Datavetenskap, 2006.
Andersson, L: Diskreta strukturer. Datavetenskap, 2009.

Poängsatta delmoment

Kod: 0108. Benämning: Tentamen.
Antal Högskolepoäng: 5,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Slutbetyg på kursen baseras på resultatet av den skriftliga tentamen och kan även påverkas positivt av aktivitet under övningarna.

Kod: 0208. Benämning: Projekt.
Antal Högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För godkänt slutbetyg krävs godkända projekt.