Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
PROGRAMMERING OCH DATABASEREDAA20
Programming and Databases

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: EDA011, EDA016, EDA017, EDA501, EDA616 och EDAA10. Obligatorisk för: L2. Kursansvarig: Universitesadjunkt Anna Axelsson, Anna.Axelsson@cs.lth.se, Inst f datavetenskap. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen i programmering. Slutbetyg på kursen baseras på resultatet av denna tentamen. Obligatoriska moment: laborationer och inlämningsuppgifter i programmering, laborationer i databaser. Detaljerade föreskrifter angående fullgörande av obligatoriska moment kommer att finnas i kursprogrammet. Poängsatta delmoment: 3. Hemsida: http://cs.lth.se/utbildning.

Syfte
Studenterna skall lära sig att skriva små och medelstora datorprogram och få grundläggande insikter i objektorienterad programmering och programspråket Java. Studenterna skall också få grundläggande och praktiska kunskaper om lagring av data i relationsdatabaser.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Om program som modeller av verkliga system. Objekt och operationer, klasser och metoder. Grundläggande programkonstruktioner, grundläggande algoritmer. Datastrukturer: vektorer, klassen ArrayList. Arv, polymorfism. Strängklasser. Introduktion till databassystem. Grunderna i relationsmodellen, frågespråket SQL. ER- och UML-diagram.

Litteratur
Holm, P: Objektorienterad programmering och Java, tredje upplagan. Studentlitteratur 2007. ISBN: 978-91-44-04830-7.

Poängsatta delmoment

Kod: 0110. Benämning: Programmering, obligatoriska moment.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs fullgjorda datorlaborationer och inlämningsuppgifter i programmering. Delmomentet omfattar: Laborationer och inlämningsuppgifter i programmering.

Kod: 0210. Benämning: Programmering, tentamen.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Slutbetyg på kursen baseras på resultatet av denna tentamen.

Kod: 0310. Benämning: Databaser, obligatoriska moment.
Antal Högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs att studenten fullgjort databaslaborationerna. Delmomentet omfattar: Laborationer i databashantering.