Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
DATORER I SYSTEMEDAA05
Computers in Systems

Antal högskolepoäng: 8. Betygsskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: EDA021, EDA080, EDA250, EDA300 och EDA315. Obligatorisk för: D1. Kursansvarig: Univ.lektor Roger Henriksson, Roger.Henriksson@cs.th.se, Inst f datavetenskap. Prestationsbedömning: Kursen har obligatoriska laborationer, övningar, ett projektarbete samt skriftlig tentamen. För godkänt slutbetyg krävs att de obligatoriska momenten redovisats med godkänt resultat samt godkänt betyg på den skriftliga tentamen. Poängsatta delmoment: 3. Övrigt: Den skriftliga tentamen äger rum efter kursen första läsperiod. Hemsida: http://cs.lth.se/edaa05.

Syfte
Kursen skall ge en introduktion till de frågeställningar och problemområden som omfattas av D-programmet och ämnet datavetenskap och underlätta för studenterna att se sammanhangen mellan kurserna i programmet. Den skall också lägga grunden till rutiner för studenternas lärande genom att introducera flera av de arbetssätt som används inom programmet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen ger en översikt av området datateknik och en introduktion till några grundläggande tekniker som t ex: det binära talsystemet, teckenrepresentation, logik, formella språk och datakommunikation. Den ger också förståelse för hur kunskaper från de grundläggande kurserna utnyttjas i de avancerade kurserna, illustrerat med t ex kompilatorteknik, reglerteknik, telekommunikation, realtidssystem och robotteknik, datorgrafik och bildananlys.

Litteratur
Material som tillhandahålls av institutionen. Eventuellt kommer en kursbok att användas. Detta kommer i så fall att annonseras på kursens hemsida senast en månad före kursstart.

Poängsatta delmoment

Kod: 0109. Benämning: Övningar och laborationer.
Antal Högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Övningarna och laborationerna är obligatoriska och måste redovisas med godkänt resultat för slutbetyg på kursen.

Kod: 0209. Benämning: Tentamen.
Antal Högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen som måste vara godkänd för slutbetyg på kursen.

Kod: 0309. Benämning: Projekt.
Antal Högskolepoäng: 4. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Ett projektarbete som utförs grupper om ca 4 teknologer. Projektet måste redovisas med godkänt resultat för slutbetyg på kursen.