Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
PROGRAMMERING I C++EDA623
Programming in C++

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: EDA031 och EDA350. Obligatorisk för: IDA3. Valfri för: IDL3. Kursansvarig: Mats Lilja, Mats.Lilja@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Förkunskapskrav: EDAA10 Programmering i Java. Prestationsbedömning: För godkänt krävs godkända laborationer och inlämningsuppgifter. Hemsida: http://student.ch.lu.se/lth/mats/kurser/c++/cpp.htm.

Syfte
Kursens syfte är att ge kunskaper i objektorienterad programmering i C++.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Skansholm, J: C++ direkt. Studentlitteratur 2000. ISBN: 9789144014630.