Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
PROGRAMMERINGSTEKNIKEDA017
Programming, First Course

Antal högskolepoäng: 9. Betygsskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: EDA010, EDA011, EDA015, EDA016, EDA390, EDA500, EDA501, EDA616, EDA618, EDAA10 och EDAA20. Obligatorisk för: E1, F1, I2. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Christian Söderberg, Christian.Soderberg@cs.lth.se, Inst f datavetenskap. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För att få deltaga i tentamen krävs att de obligatoriska programmeringsuppgifterna är fullgjorda. Slutbetyg på kursen bestäms av resultatet på den skriftliga tentamen. Obligatoriska moment: Programmeringsuppgifter i Java samt inlämningsuppgift i Matlab. Poängsatta delmoment: 3. Övrigt: Kursen får inte läsas av den som påbörjat EDA011. Kursen får inte ingå i examen samtidigt med EDA011. Hemsida: http://cs.lth.se/eda017.

Syfte
Studenterna ska lära sig att skriva små och medelstora datorprogram och få grundläggande insikter i objektorienterad programmering och programspråket Java.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Om program som modeller av verkliga system. Objekt och operationer, klasser och metoder. Grundläggande programkonstruktioner, grundläggande algoritmer. Datastrukturer: vektorer, klassen ArrayList. Arv, polymorfism. Strängklasser. Objektorienterad systemutveckling. Särskild inlämningsuppgift i Matlab.

Litteratur
Kurskompendium som distribueras av institutionen.

Poängsatta delmoment

Kod: 0106. Benämning: Inlämningsuppgifter i programmering.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Fullgjorda obligatoriska programmeringsuppgifter i Java.

Kod: 0206. Benämning: Tentamen i programmering.
Antal Högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen i programmering. Övrigt: För att få deltaga i tentamen måste de obligatoriska programmeringsuppgifterna vara godkända.

Kod: 0306. Benämning: Introduktion till Matlab.
Antal Högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Fullgjorda inlämningsuppgifter i Matlab.