Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
PROGRAMMERINGSTEKNIKEDA016
Programming, First Course

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: EDA010, EDA011, EDA015, EDA017, EDA390, EDA500, EDA501, EDA616, EDA618, EDAA10 och EDAA20. Obligatorisk för: C1, D1. Kursansvarig: Univ.lektor Per Holm, Per.Holm@cs.lth.se, Inst f datavetenskap. Prestationsbedömning: Betyg på kursen bestäms av betyget på kontrollskrivningarna. För godkänt betyg krävs godkända kontrollskrivningar, inlämningsuppgifter och datorlaborationer. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Obligatoriska moment: Datorlaborationer, inlämningsuppgifter, diagnostiskt prov och kontrollskrivningar. Hemsida: http://cs.lth.se/eda016.

Syfte
Studenterna ska lära sig att skriva små och medelstora datorprogram och få grundläggande insikter i objektorienterad programmering och programspråket Java.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Om program som modeller av verkliga system. Objekt och operationer, klasser och metoder. Grundläggande programkonstruktioner, grundläggande algoritmer. Datastrukturer: vektorer, klassen ArrayList. Arv, polymorfism. Strängklasser. Objektorienterad systemutveckling.

Litteratur
Holm, P: Objektorienterad programmering och Java, tredje upplagan. Studentlitteratur 2007. ISBN: 978-91-44-04830-7. Kurskompendium utgivet av institutionen.

Poängsatta delmoment

Kod: 0104. Benämning: Datorlaborationer och inlämningsuppgifter.
Antal Högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För godkänt krävs fullgjorda datorlaborationer och godkända inlämningsuppgifter. Detaljerade föreskrifter angående fullgörande av obligatoriska moment kommer att finnas i kursplanen. Delmomentet omfattar: Datorlaborationer och inlämningsuppgifter.

Kod: 0204. Benämning: Kontrollskrivningar.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Betyget på hela kursen bestäms av betyget på kontrollskrivningarna. Delmomentet omfattar: En kontrollskrivning i november, en i tentamensperioden i december.