Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
PROGRAMMERINGSTEKNIKEDA011
Programming, First Course

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: EDA010, EDA015, EDA016, EDA017, EDA390, EDA500, EDA501, EDA616, EDA618, EDAA10 och EDAA20. Obligatorisk för: N1, Pi1. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Christian Söderberg, Christian.Soderberg@cs.lth.se, Inst f datavetenskap. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig. För deltagande i tentamen fordras att de obligatoriska inlämningsuppgifterna har fullgjorts. Slutbetyg på kursen baseras på resultatet av tentamen. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Kursen får inte läsas av den som påbörjat EDA017. Kursen får inte ingå i examen samtidigt med EDA017. Hemsida: http://cs.lth.se/eda011.

Syfte
Studenterna ska lära sig att skriva små och medelstora datorprogram och få grundläggande insikter i objektorienterad programmering och programspråket Java.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Om program som modeller av verkliga system. Objekt och operationer, klasser och metoder. Grundläggande programkonstruktioner, grundläggande algoritmer. Datastrukturer: vektorer, klassen ArrayList. Arv, polymorfism. Strängklasser. Objektorienterad systemutveckling.

Litteratur
Kurskompendium som distribueras av institutionen.

Poängsatta delmoment

Kod: 0105. Benämning: Tentamen.
Antal Högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Slutbetyg i kursen baseras på betyget på den skriftliga tentamen. För att få deltaga i tentamen krävs att inlämningsuppgifterna är godkända. Delmomentet omfattar: Skriftlig tentamen.

Kod: 0205. Benämning: Inlämningsuppgifter.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Fullgjorda inlämningsuppgifter. Delmomentet omfattar: Inlämningsuppgifter.