Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
ARKITEKTURTEORI, SAMTIDSORIENTERINGATEF01
Theory of Architecture Contemporary Theories

Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Arkitektur. Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Valfri för: A4. Kursansvarig: Universitetslektor Mats Hultman,, mats.hultman@arkitektur.lth.se och professor Lars-Henrik Ståhl, lars-henrik.stahl@arkitektur.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Förkunskapskrav: Arkitekturteori A och B åk 1 och 2. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: För att få betyget godkänt krävs godkända övningsuppgifter, ett aktivt deltagande på seminarierna samt 80% närvaro vid seminarier och föreläsningar. Hemsida: http://www.ateljeerna.lth.se/utbildning.

Syfte
Kursens syfte är att öka deltagarnas kunskap och medvetenhet kring ett antal samtida arkitekturteorier, samt ge en inblick i samtida arkitekturforskning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
I kursen ingår en grundläggande orientering om centrala begrepp, traditioner och tankefigurer inom samtida arkitekturteori och arkitekturforskning. Exempel på teoretiska fält som kan tas upp är designteori, semiotik, arkitekturfilosofi, rumslig analys, estetik och bebyggelsemorfologi, men även teorier som bygger på manifest och traktat tas upp.

Kursen består av föreläsningar, seminarier, självstudier och skrivuppgifter. Deltagarna ges tillfälle att i seminarieform diskutera teorier och kunskapsproduktion som rör utformningens och yrkesutövningens betydelse. Arbete med skrivuppgifterna ger tillfälle att använda skrivande och läsande både för att bearbeta kunskapsfrågor och för att resonera kring arkitektonisk utformning. Seminarierna bedrivs i små grupper, och undervisningen strävar efter att främja varje students individuella utveckling

Litteratur
Texter anpassade till föreläsningsprogrammet kommer att delas ut inför kursen.