Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
ARKITEKTURTEORI B (ÅK 1)ATEA10
Theory of Architecture B (year 1)

Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Arkitektur. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: ATE020. Obligatorisk för: A1. Kursansvarig: Universitetslektor Mats Hultman,, mats.hultman@arkitektur.lth.se och professor Lars-Henrik Ståhl, lars-henrik.stahl@arkitektur.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Prestationsbedömning: För att få betyget godkänt krävs godkänd skrivuppgift och godkända övningsuppgifter. Vidare krävs ett aktivt deltagande på seminarierna samt 80% närvaro vid seminarier och föreläsningar. Övrigt: Kursen delar innehåll och syfte med Arkitekturteori B (åk 2), och ges vartannat år. Hemsida: http://www.ateljeerna.lth.se/utbildning/.

Syfte
Kursens syfte är att öka deltagarnas förmåga till kritisk reflexion om arkitekturfrågor på en urban nivå, för att även möjliggöra ett analytiskt förhållningssätt till arkitektprofessionen. Detta sker främst genom att deltagarna tränas i att läsa, skriva och tala om stadens arkitektur på ett teoretiskt medvetet och konstruktivt sätt. Avsikten är att studenterna skall tillägna sig begreppsliga redskap för att aktivt och kritiskt kunna ta del av aktuell debatt och vetenskaplig forskning. Studenterna skall också få övning i att på ett självständigt sätt uttrycka urbanistiska och arkitektoniska resonemang i ord. Ämnesmässigt är kursens syfte att ge en introduktion till den urbanteoretiska delen av det arkitekturteoretiska fältet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
I kursen ingår en grundläggande orientering om centrala begrepp, traditioner och tankefigurer inom urban- och arkitekturteori, av betydelse för analys och gestaltning på urban nivå. Kursen introducerar arkitekturrelevant urbanteori, huvudsakligen utifrån traktat och forskning.

Kursen består av föreläsningar, seminarier, självstudier och skrivuppgifter. Deltagarna ges tillfälle att i seminarieform diskutera teorier och kunskapsproduktion som rör utformningens och yrkesutövningens betydelse. Arbete med skrivuppgifterna ger tillfälle att använda skrivande och läsande både för att bearbeta kunskapsfrågor och för att resonera kring arkitektonisk utformning. Seminarierna bedrivs i små grupper, och undervisningen strävar efter att främja varje students individuella utveckling

Litteratur
Le Gates, R. & Stout, F. (eds.), The City Reader, London, Routledge 2007 ISBN: 9780415770835.
Därtill kan kortare texter tillkomma under kursens gång.