Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
STADSBYGGNAD: DET NYA STADSLANDSKAPETASBN15
Sustainable Urban Landscape

Antal högskolepoäng: 18. Betygsskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Arkitektur. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: ASB121. Obligatorisk för: MSUD1. Valfri för: A4. Kursansvarig: Universitetslektor Peter Siöström, Peter.Siostrom@arkitektur.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Förkunskapskrav: Minst tre års godkänd heltidsutbildning på högskolenivå (eller kandidatexamen) i arkitektur, landskapsarkitektur eller fysisk planering. Prestationsbedömning: Godkända övningar, godkänd slutinlämning av projektuppgiften samt minst 80% aktiv närvaro vid seminarier, föreläsningar och genomgångar. Projektförslagets och presentationens kvaliteter värderas och diskuteras av en bedömningsgrupp bestående av kursansvarig examinator, lärare och externa kritiker varefter examinator beslutar om projektet anses uppfylla kraven för betyget godkänd. Vid betyget underkänd har studenten rätt till förnyad examination efter komplettering eller omarbetning av projektet. Examinator meddelar studenten vad som krävs för att uppnå betyget godkänt. Övrigt: Denna kurs läses obligatoriskt tillsammans med den teoretiska fördjupningskursen ASBN10 Det nya stadslandskapet – teori och metod (6 hp). Dessa kurser läses lämpligen också tillsammans med kursen ASBN25 Landskapsarkitektur och trädgård (6 hp).

Syfte
Kursens syfte är att fördjupa studentens kunskaper om och förståelse för landskapselement som utgångspunkt och föremål för gestaltning. Vidare syftar kursen till att göra studenten väl förtrogen med planeringsstrategier för hållbar bebyggelseutveckling i urbana, rurala och semirurala zoner. Syftet är också att utveckla studentens avancerade färdigheter i att gestalta långsiktigt hållbara bebyggelsemiljöer med respekt för befintlig kulturmiljö och omgivande landskap.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursens fokus är gestaltning i och av kultur- och naturlandskap. Det dominerande kursmomentet är en gestaltningsuppgift där studenterna föreslår ny bebyggelse i eller i anslutning till ett stort och sammanhängande landskapsrum. I en inledande fas inventeras och problematiseras de övergripande miljömålen för bebyggelseutveckling i området. Projektområdet studeras och analyseras med avseende på den befintliga situationen och aktuella utvecklingstendenser. Utifrån denna analys formuleras en övergripande strategi för framtida bebyggelseutveckling, och i följande etapp detaljstuderas ett mindre område. I olika delmoment behandlas teman rörande hållbar landskapsutveckling. Kursen utmynnar i ett förslag till fördjupad översiktsplan för hela det studerade landskapsrummet och ett detaljstuderat tillägg i form av bebyggelse och eventuellt landskapselement. Kursens gestaltningsarbete stöds av det kunskapsinnehåll och den teoretiska fördjupning som ges i kursen ASBN10 Det nya stadslandskapet – teori och metod (6 hp) som läses parallellt. Dessa kurser läses lämpligen också tillsammans med kursen ASBN25 Landskapsarkitektur och trädgård (6 hp) vars fokus på konstnärligt avancerad landskapsgestaltning är ämnat att inspirera och utveckla studentens kreativa gestaltningsförmåga.

Litteratur
Kurskompendium och kompletterande litteratur vars innehåll varierar från år till år.