Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
STADSBYGGNAD: STADSÅTERBRUKASBN01
Sustainable Urban Recycling

Antal högskolepoäng: 18. Betygsskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Arkitektur. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: ASB180. Obligatorisk för: MSUD1. Valfri för: A4. Kursansvarig: Universitetslektor Peter Siöström, Peter.Siostrom@arkitektur.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Förkunskapskrav: Minst tre års godkänd heltidsutbildning på högskolenivå (eller kandidatexamen) i arkitektur, landskapsarkitektur eller fysisk planering. Prestationsbedömning: Godkända övningar, godkänd slutinlämning av projektuppgiften samt minst 80% aktiv närvaro vid seminarier, föreläsningar och genomgångar. Projektförslagets och presentationens kvaliteter värderas och diskuteras av en bedömningsgrupp bestående av kursansvarig examinator, lärare och externa kritiker varefter examinator beslutar om projektet anses uppfylla kraven för betyget godkänd. Vid betyget underkänd har studenten rätt till förnyad examination efter komplettering eller omarbetning av projektet. Examinator meddelar studenten vad som krävs för att uppnå betyget godkänt. Övrigt: Denna kurs läses obligatoriskt tillsammans med den teoretiska fördjupningskursen ASBN05 Stadsåterbruk – teori och metod (6 hp). Dessa kurser läses lämpligen också tillsammans med kursen ASBN20 Stadskvalitet och urban form (6 hp).

Syfte
Kursen syftar till att utveckla studenternas färdigheter i gestaltning av hållbara bebyggelsemiljöer med referens till aktuella internationella tendenser rörande urbana förändringsprocesser. Detta sker främst genom att studenterna genomför en avancerad gestaltningsuppgift parallellt med att de stimuleras att beskriva, analysera och utvärdera urbana miljöer, strukturer, sammanhang och utvecklingsstrategier ur ett konstnärligt och humanistiskt, socioekonomiskt och ekologiskt perspektiv.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen består i en kvalificerad urban gestaltningsuppgift på en övergripande skalnivå och med högre detaljeringsgrad i utvalda delar. Kursens tema är hållbar stadsgestaltning och det dominerande kursmomentet är en gestaltningsuppgift där ett stadsområde som står inför ett förändringstryck omvandlas till en integrerad, funktionsblandad stadsdel. Arbetet följer en tematiskt upplagd struktur och inleds med en serie analyser av projektområdet och andra befintliga stadsrum. I en andra fas görs ett antal veckoskisser kring olika teman och en strategi för stadsutveckling formuleras. I en avslutande fas utvecklas transformationen av det utvalda området med grund i analyser och strategi. En studieresa vidgar studenternas referensramar och utvecklar deras förmåga att diskutera och analysera urbana rum, sammanhang och strukturer. Kursens gestaltningsarbete stöds av det kunskapsinnehåll och den teoretiska fördjupning som ges i kursen ASBN05 Stadsåterbruk – teori och metod (6 hp) som läses parallellt. Dessa kurser läses lämpligen också tillsammans med kursen ASBN20 Stadskvalitet och urban form (6 hp) vars fokus på konstnärligt avancerad stadsgestaltning är ämnat att inspirera och utveckla studentens kreativa gestaltningsförmåga.

Litteratur
Kurskompendium och kompletterande litteratur vars innehåll varierar från år till år.