Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
STADSPLANERINGASBF20
Urban Planning

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: ASB041. Valfri för: V4tv. Kursansvarig: Univ.lektor Per Björkeroth, Inst för arkitektur och byggd miljö. Förutsatta förkunskaper: ASBF10 Hållbart stadsbyggande. Prestationsbedömning: Godkända övningar, deltagande på studieresa, minst 80% aktiv närvaro vid föreläsningar och gruppgenomgångar.

Syfte
Att ge kunskaper om plan- och bygglagen (PBL) och hur den är relaterad till planering och byggande med koncentration på den del av PBL som behandlar planering och planeringens genomförande. Särskild vikt läggs på detaljplan och hur den utformas samt bygglov och kopplingen till planer.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Boken om detaljplan och områdesbestämmelser. Boverket 2002
Plan- och bygglagen, tillgänglig på internet
.