Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
STADSBYGGANDETS GRUNDERASBF05
The Fundamentals of Urban Design

Antal högskolepoäng: 9. Betygsskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Arkitektur; Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: ASB170. Obligatorisk för: A3. Kursansvarig: Univ.lektor Catharina Sternudd, catharina.sternudd@arkitektur.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Förkunskapskrav: Godkänt betyg i kurser inom arkitektprogrammet omfattande minst 80 högskolepoäng. Prestationsbedömning: Godkända övningar, godkänd uppsats samt minst 80% aktiv närvaro vid seminarier, föreläsningar och gruppgenomgångar.

Syfte
Kursens syfte är att fördjupa studenternas kunskap om stadsbyggnadskonst och om planeringsprocessens roller, problemställningar och metoder. Undervisningen syftar också till att öka studenternas medvetenhet om relationen mellan strategisk samhällsplanering och hållbar stadsgestaltning. Vidare syftar kursen till att öka studenternas förståelse för den fysiska miljöns betydelse för människors välbefinnande.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen är inriktad mot stadsbyggandets teorier, aktörer och processer. Kursen ger studenterna tillfälle att fördjupa sina kunskaper om metoder för stadsrumsanalys och träna sin förmåga till reflektion omkring stadsmiljö och urbana strukturer. Studenterna ges också grundläggande kunskap om planlagstiftningens mål, nivåer och tillämpning. Kursen ger också studenterna möjlighet att prova planeringens olika roller – som planerare och som gestaltare av någon annans vision. Undervisningen sker i form av föreläsningar, studiebesök, övningsuppgifter, workshop och enskilt uppsatsskrivande. Kursen bedrivs i en anda av pedagogiskt nytänkande och utvecklar former för undervisning och examination.

Litteratur
Kurskompendium vars innehåll förändras från år till år.