Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
TILLÄMPAD ESTETIK, VISUELL KOMMUNIKATION, DEL IVAFOF20
Applied Aesthetics, Visual Communication, part IV

Antal högskolepoäng: 8. Betygsskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Industridesign. Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Obligatorisk för: KID3. Kursansvarig: Professor Lars-Henrik Ståhl, Lars-Henrik.Stahl@arkitektur.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Prestationsbedömning: I kursen ges betygen Godkänt eller Underkänt. För att få betyget godkänt måste studenten ha lämnat in godkända övningsuppgifter. Vidare krävs ett aktivt deltagande på seminarierna samt 80% närvaro vid seminarier och föreläsningar.

Syfte
Kursens syfte är att öka studenternas förmåga till kritisk reflexion kring olika typer av rum, inredningar och möbeldesign. Detta sker främst genom att kursdeltagarna tränas i att praktiskt arbeta med modeller av olika rum samt färdigställande av en egenhändigt designad/omarbetad möbel. Kursen behandlar även relationen mellan rum och textila kvaliteter. Studenterna får också läsa, skriva och tala om teoretiska frågeställningar som berör rum och inredningar. Avsikten är att studenterna skall tillägna sig begreppsliga redskap för att aktivt och kritiskt kunna ta del av aktuell debatt om rumsutformning och möbeldesign. I kursen ingår även moment som behandlar utställningsdesign. Ämnesmässigt är kursens syfte att ge en introduktion till olika begrepp om rum, inredningar och möbler.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

i samband med ett egenhändigt utformat eller givet rum/möbelobjekt, kunna definiera och identifiera frågeställningar som handlar om utformning av rum och möbler samt relatera dessa till olika kontexter.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

utifrån ett givet rum/möbel, eller en ämnesrelevant text, självständigt kunna göra en enkel, men kritiskt reflekterande skriftlig och muntlig analys, med avseende på utformning av rum och möbler.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

visa förmåga att göra utvecklade kvalitetsbedömningar av olika aspekter på rum och möbler.

kunna formulera metateoretiska frågeställningar kring utformning av rum och möbler.

Innehåll
I kursen ingår en grundläggande orientering om centrala begrepp och traditioner beträffande utformningen av rum, textiler, inredningar och möbler, vilket återspeglas i kursens praktiska tillämpningar. Kursen introducerar begreppen rum, inredning och möbel samt dess historia, huvudsakligen utifrån designorienterade aspekter och praktiska övningar.

Litteratur
Artiklar som bestäms utifrån de möbler och rum som behandlas i kursen.