Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
PRODUKTSEMIOTIKAFOA10
Product Semiotics

Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Industridesign. Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: AFO160. Obligatorisk för: KID2. Kursansvarig: Bitr. Univ. Lekt. Gunnar Sandin, gunnar.sandin@arkitektur.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Prestationsbedömning: Examination sker genom att man i gruppsamtal och enskilda samtal redogör för skisser och texter, samt får kritik på dessa. Då inlämning/presentation av 4 deluppgifter är godkända av kursledaren är man godkänd i kursen. En deluppgift är gruppuppgift och redovisas som sådan, två deluppgifter är individuella men redovisas i gruppsamtal, en uppgift är individuell och redovisas individuellt. För godkänt krävs även 80 % närvaro på föreläsningar och genomgångar.

Syfte
Kursens syfte är att träna förmågan att analysera produkter ur ett semiotiskt perspektiv, dvs hur vardagsföremål, annonser, märken och förpackningar kommunicerar sitt budskap till de som skall använda dessa produkter. Dessutom är syftet att också att träna förmågan att analysera och diskutera design i ett kulturellt omvärldsperspektiv.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen ger en introduktion till produktsemiotik, samt till hur denna är kopplad till allmän semiotisk teori. Kursens fokus ligger på hur produkter (bruksting, märken, annonser, förpackningar, interiörer, mm) talar till användaren genom sitt visuella framträdande.

Kursen innehåller följande teoretiska moment (hänvisning till författare/litteratur inom parentes):

Kursen består av föreläsningar och övningar som redovisas vid gruppgenomgångar med kritik. En kort uppsats skall skrivas och gås igenom med kursledaren.

I kursen får man inom vissa ramar själv välja de produkter som man vill arbeta med praktiskt i skisser och enkla principmodeller. Det kan vara produkter som existerar på marknaden men även tidigare egna skisser och prototyper.

Kursen är upplagd så att man arbetar relativt snabbt och med flera olika produkter.

Litteratur
Urval ur:
Monö, R, Design for Product Understanding, Stockholm, 1997, ISBN 91-47-01105-x.
Margolin, V & Buchanan, R, The Idea of Design, Cambridge/London 1996, ISBN 0-262-63166-0.
Vihma, S, Products as Representations, Finland, NID, 1995, ISBN 951-9384-89-8.
Mollerup, Per, Marks of Excellence, Phaidon, USA, 1999.
Peirce, Charles S, Collected Papers, exerpts, CD, ISBN 1-57085-019-4.
Saussure, Ferdinand de, Kurs i Allmän Lingvistik, (English version in copies) Cavefors, 1970.
Lotman, Jurij, The Universe of Mind: A semiotic theory of culture, 1990, copies
Sonesson, Göran, Bildbetydelser, Lund 1992, Pictorial Concepts, Lund, 1989, ISBN 91-44-31661-5.
Eco, Umberto, Den frånvarande strukturen,197, Semiotics and the Philosophy of Language, 1986. Cop.
Norman, Donald A, The Design of Everyday Things, 1990 (1988), ISBN 0-385-26774-6
Ett urval av litteraturen delas ut som fotokopierat material.