Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
TILLÄMPAD ESTETIK, VISUELL KOMMUNIKATION, DEL IIIAFOA05
Applied Aesthetics, Visual Communication, Part III

Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Industridesign. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: AFO220. Obligatorisk för: KID2. Kursansvarig: Univ.adj. Maria Udriot /, Maria.Udriot@arkitektur.lth.se / och univ.lektor Gunnar Sandin, gunnar.sandin@arkitektur.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Prestationsbedömning: Godkända inlämningar av övningsuppgifter. 80% närvaro vid föreläsningar och övningar.

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Referenslitteratur:
De Boer, J. B., Fischer, D. Interior lighting. Kluwer, 1981, ISBN 0333 256700
Dietz, Matthias; Mönninger, Michael, 300 Lights, Leuchten, Lampes. Taschen, Köln, 1993, ISBN 38228 94508
Hjerten, R., Mattsson, I., Westholm, H. Ljus inomhus. ARKUS, 2001, ISSN 0284 7809;39