Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
LABORATORIUM FÖR SPATIALA EXPERIMENT: INTERIÖR ARKITEKTUR & MÖBLERAFO275
Laboratory for Spatial Experiments: Interior Architecture & Furniture Design

Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Arkitektur. Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Valfri för: A4. Kursansvarig: Professor Christer Malmström, christer.malmstrom@arkitektur.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Förkunskapskrav: Minst tre års godkänd heltidsutbildning på högskolenivå (eller kandidatexamen) i arkitektur. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Godkända projekt- och övningsuppgifter samt 80 % närvaro och aktivt deltagande i övningar, seminarier, föreläsningar och studieresor.

Syfte
Att belysa gestaltningsprocessen för inredningar och möbler ur ett helhetsperspektiv; från design- och presentationsteknik, till dialog med möbeltillverkare och industri och tillverkning av prototyp. Studenten arbetar från skissmodeller till fullskalemodell i autentiska material där hänsyn tas till principer för industriellt byggande, regler och lagar inom möbler och inredningar samt produktionsteknik och marknadsföring.

Att utveckla seendet och uppfattningen av det interiöra rummet.

Att med hjälp av visuella medel, träna förmågan att ”avläsa” verkligheten och att i omvänd riktning träna förmågan att läsa bildrepresentationer av densamma.

Att ge en bred bild av modern möbelframställning och de problem som är förknippade med olika typer av möbelproduktion.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen är en fördjupning i området interiör- och möbeldesign. Fördjupningsarbetet behandlar samtida designteorier, nya ekologiska och teknologiska möjligheter i gestaltningsarbetet, nya material- och sammanfogningsmöjligheter, rumsliga komponenter samt undervisning om historisk och samtida skandinavisk möbel- och interiördesign.

Kursen Interiör Arkitektur & Möbler behandlar teori, i form av föreläsningar, studiebesök och seminarier. Applikation av de teoretiska diskussionerna görs i form av en möbelprototyp i full skala och i autentiska material.

Gestaltningsprocessen tar sitt ursprung i konst, film och digitala medier snarare än i design ur traditionell mening. Genom att den kreativa processen avskärmar sig från artefakter och rumsliga typologier så skapas förutsättningar för en experimentell och undersökande gestaltning där rum, material, utryck och kommunikation samverkar för en uppdatering av det interiöra rummet och dess formmässiga uttryck.

Kursen behandlar förutsättningar för gestaltning under följande teman:

Inredning
Rumsbeskrivning – analys - rummets komponenter.
Planering.
Presentation av inredning – rum, konstruktion, material, och detaljeringsnivå.
Nya material – samverkan mellan ekologi och teknologi.
Regelverk och juridiska förutsättningar för inredning.

Möbler
Funktion.
Design.
Gestaltningsprocess från skiss till prototyp.
Presentation, möbelgestaltning – form, funktion, teknik, och konstruktion.
Nya material.
Produktion.
Produktionsteknik som utgår ifrån ekologiska och teknologiska parametrar.
Regelverk och juridiska förutsättningar för möbler enl. MI.

Litteratur
Boman, Monica. Svenska Möbler 1890–1990, Lund, 2003
Dahlgren, Torbjörn. Nordiska träd och träslag, Stockholm, 1996.