Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
TILLÄMPAD ESTETIK, VISUELL KOMMUNIKATION, DEL IIAFO245
Applied Aesthetics, Visual Communication Ability, Part II

Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Industridesign. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: KID1. Kursansvarig: Univ.adj. Maria Udriot, maria.udriot@arkitektur.lth.se och univ.lektor Gunnar Sandin, gunnar.sandin@arkitektur.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Prestationsbedömning: Godkända inlämningar av övningsuppgifter. 80% närvaro vid föreläsningar och övningar.

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Kursen består av fyra övningar. Varje övning startar med en introduktionsföreläsning och avslutas med en genomgång.

Litteratur
Referenslitteratur:
Nilsson, K G, Färglära, Carlssons Bokförlag, 1999, ISBN 91 7798 971 6.
Sisefsky, Jan, Uppleva, förstå och använda färg., ICA Bokförlag, 1995, ISBN 91-534-1557-4.