Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
CAD-PROJEKTERING FÖR ARKITEKTONISK UTFORMNINGADP145
CAD for Architectural Design Work

Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Arkitektur. Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Valfri för: A4. Kursansvarig: Arkitekt Olle Bergman, olle.bergman@caad.lth.se, Projekteringsmetodik. Förutsatta förkunskaper: Baskurser i arkitektur A, B, C, D vid A-programmet eller motsvarande, grundläggande kunskap i ADT. Kan ställas in: Vid mindre än 20 anmälda. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Om antalet anmälda överstiger antalet platser kommer ett urval att göras utifrån genomförda kurser på A-programmet. Prestationsbedömning: Närvaro vid 80 % av föreläsningar samt godkända övningsuppgifter och slutuppgifter. Examination sker genom att enskilt, utöver att redovisa övningsuppgifter, redovisa en projektuppgift med tillämpning av de under kursen genomgångna momenten. Övrigt: Föreläsningar och övningar, med Internetbaserad möjlighet för kompletterande handledning. Kursen innehåller 10 föreläsningar där det både förekommer renodlade teoriföreläsningar samt föreläsningar i hur man ritar och modeller i AutoCAD, ADT (Architectural Desktop), VIZ Render samt SketchUp. Hemsida: http://www.caad.lth.se.

Syfte
Syftet med kursen är att ge ökade färdigheter i CAD-projektering och arkitektoniska uttrycksformer som förutsätter användning av digitala verktyg. Kursen ger fördjupad kunskap inom ICT (informations- och kommunikationsteknologi), med inriktning mot arkitektonisk utformning. Kursdeltagarna skall erhålla en bra grund för användandet av ICT i det framtida yrkeslivet, och dess betydelse och möjligheter i designprocessen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Innehåll
Kursen ger i föreläsningar, seminarier och övningsuppgifter kunskaper om tillämpad CAD-teknik, med inriktning och fokus på hur CAD-verktyget kan nyttjas som stöd i den arkitektoniska utformningsprocessen.

Övningarna görs i systemen från Autodesk och SketchUp, med för olika skeden anpassade applikationer för den nordiska marknaden.

Litteratur
Kursmaterial som instruktioner och CAD-manualer kommer att finnas tillgängliga över Internet.
Autodesk Architecture 2009 Grundkurs och Avancerad, WITU
SketchUp Grund, WITU
Redovisning av byggprojekt, Bygghandlingar 90.
The SketchUp Book 7, Bonnie Roskes
Litteraturlista i övrigt kommer att sammanställas inför kursstart.