Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
BEBYGGELSEVÅRD: KULTURHISTORISKA BYGGNADERABVN15
Architectural Conservation and Restoration: Cultural Heritage Buildings

Antal högskolepoäng: 18. Betygsskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Arkitektur. Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: ABV070. Valfri för: A4. Kursansvarig: Professor Mats Edström, mats.edstrom@byggark.lth.se, Bebyggelsevård. Förkunskapskrav: Kandidatexamen eller minst tre års godkänd heltidsutbildning på högskolenivå i arkitektur, landskapsarkitektur, fysisk planering, väg- och vattenbyggnad, lantmäteri eller byggnadsantikvarisk utbildning. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: 80 % närvaro, aktivt deltagande i ritsalsundervisningen samt godkänd slutredovisning av övningsuppgift. I kursen görs fortlöpande återkoppling av kunskapsnivån hos den enskilde studenten genom sk delinlämningar åtföljda av delgenomgångar. Studierna avslutas med en samlad gemensam examination sk kritik varvid studentens hela projekt presenteras i ord, ritning och bild. Övrigt: Till denna kurs tillkommer obligatoriskt kursen "Kulturhistoriska byggnader, -teori" 6hp. . Hemsida: http://www.bv.lth.se.

Syfte
Syftet är att den studerande skall uppnå färdigheter inom om- till- och nybyggnad i existerande känslig bebyggelse. Studenten skall även kunna diskutera och analysera kvaliteter i utformning av förnyelse samt utveckla kompetens att bevara och förnya kulturhistorisk bebyggelse genom hela processen men även få god förmåga inom projektering.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Arkitektens arbete i restaurering kräver noggranna förstudier och hög detaljeringsgrad i projektering. Hållbara och förnyelsebara konstruktioner är egenskaper som ställs i centrum. Den arkitektoniska bearbetningen ställer utformningskrav över tillfälliga trender och tendenser.

Innehåll
Kursen behandlar kulturhistorisk värdefull bebyggelse. I kursen ges kunskap, träning och förståelse om utformning i mötet mellan ny och gammal arkitektur. Särskilt fokuseras på byggnadernas funktion, konstruktion, byggmaterial, dess förvaltning och förnyelse. Träning ges i om hur byggnader anpassas till samtidens krav på funktion, teknisk utrustning, formgivning och tillgänglighet för funktionshindrade. Vidare genomgås aktuell lagstiftning, krav på varsamhet och processer i ombyggnad.

Arkitektens arbete i restaurering kräver noggranna förstudier och hög detaljeringsgrad i projektering. Hållbara och förnyelsebara konstruktioner är egenskaper som ställs i centrum. Den arkitektoniska bearbetningen ställer utformningskrav över tillfälliga trender och tendenser.

Studien innehåller följande delar; förundersökning, moderna uppmätningsmetoder och skadebesiktning, kapacitetsanalys och kulturhistorisk värdering, programskisser och referensstudier, systemhandlingar, konsekvensanalys och åtgärdsförslag, byggnadsbeskrivning, detaljritning, färg- och materialprov, presentation i modern projekteringsmetodik, myndigheters regelverk om ändringar i befintlig bebyggelse samt internationell kodex och organisation.

Litteratur
Bedoire, F. Restaurering under hundra år, ur Kulturvärden 2005:2. pdf:www.sfv.se, 2006-09-13
Björk, C. Sekelskiftets byggteknik: om arkitekten Valfrid Karlsson - byggnadsverk och läroböcker. Svensk byggtjänst 1988. ISBN: 91-7332-458-2
Boverket BBR BFS 1993:5 med ändringar (2006-09-13)
Edman V. En svensk restaureringstradition - tre arkitekter gestaltar 1900-talets historiesyn. Byggförlaget 1999. ISBN: 91-7988-186-6