Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
KULTURHISTORISKA BYGGNADER, TEORIABVN10
Cultural Heritage Buildings, Theory

Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Arkitektur. Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: ABV070. Valfri för: A4. Kursansvarig: Professor Mats Edström, mats.edstrom@byggark.lth.se, Bebyggelsevård. Förkunskapskrav: Kandidatexamen eller minst tre års godkänd heltidsutbildning på högskolenivå i arkitektur, landskapsarkitektur, fysisk planering, väg- och vattenbyggnad, lantmäteri eller byggnadsantikvarisk utbildning. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: 80 % närvaro, aktivt deltagande i ritsalsundervisningen samt godkänd slutredovisning av övningsuppgift. I kursen görs fortlöpande återkoppling av kunskapsnivån hos den enskilde studenten genom sk delinlämningar åtföljda av delgenomgångar. Studierna avslutas med en samlad gemensam examination sk kritik varvid studentens hela projekt presenteras i ett paper. Övrigt: Kursen är obligatorisk del i "Bebyggelsevård: Kulturhistoriska byggnader" 18hp, men är även öppen för andra behöriga studenter. Hemsida: http://www.bv.lth.se.

Syfte
Syftet är att den studerande skall uppnå färdigheter inom om- till- och nybyggnad i existerande känslig bebyggelse. Studenten skall även kunna diskutera och analysera kvaliteter i utformning av förnyelse samt utveckla kompetens att bevara och förnya kulturhistorisk bebyggelse genom hela processen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Arkitektens arbete i restaurering kräver noggranna förstudier och hög detaljeringsgrad i projektering. Hållbara och förnyelsebara konstruktioner är egenskaper som ställs i centrum.

Innehåll
Kursen behandlar kulturhistorisk värdefull bebyggelse. I kursen ges kunskap och förståelse om utformning i mötet mellan ny och gammal arkitektur. Särskilt fokuseras på byggnadernas funktion, konstruktion, byggmaterial, dess förvaltning och förnyelse. Aktuell lagstiftning, krav på varsamhet och processer i ombyggnad genomgås.

Arkitektens arbete i restaurering kräver noggranna förstudier och hög detaljeringsgrad i projektering. Hållbara och förnyelsebara konstruktioner är egenskaper som ställs i centrum. Den arkitektoniska bearbetningen ställer utformningskrav över tillfälliga trender och tendenser.

Studien innehåller följande delar; förundersökning, moderna uppmätningsmetoder och skadebesiktning, kapacitetsanalys och kulturhistorisk värdering och referensstudier samt konsekvensanalys. Myndigheters regelverk om ändringar i befintlig bebyggelse samt internationell kodex och organisation.

Litteratur
Bedoire, F. Restaurering under hundra år, ur Kulturvärden 2005:2. pdf: www.sfv.se2006-09-13
Boverket BBR BFS 1993:5 med ändringar (2006-09-13)
Edman, V: En svensk restaureringstradition - tre arkitekter gestaltar 1900-talets historiesyn. Byggförlaget 1999. ISBN: 91-7988-186-6
Hantverket i gamla hus. Svenska Byggnadsvårdsföreningen. Balkong förlag 2007. ISBN: 978-91-85581-09-2
Kulturvärden 2005:2 Tema: Restaurering under hundra år. Statens fastighetsverk. ISSN: 1140-845X
Siré, E. Varsam tillgänglighet; vid ändring av byggnader och byggd miljö: Svensk byggtjänst 2001. ISBN: 91-7332-976-2
Internet:
ICOMOS, Charters, www.icomos.com (2007-10-22)
World Heritage Convention, www.whc.unesco.org (2007-10-22)