Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
MODERNISMENS ARKITEKTUR - FÖRNYELSE, TEORIDELABVN05
Modernistic Architecture - Renewal, Theory

Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Arkitektur. Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: ABV065. Valfri för: A4. Kursansvarig: Professor Mats Edström, mats.edstrom@byggark.lth.se, Bebyggelsevård. Förkunskapskrav: Kandidatexamen eller minst tre års godkänd heltidsutbildning på högskolenivå i arkitektur, landskapsarkitektur, fysisk planering, väg- och vattenbyggnad, lantmäteri eller byggnadsantikvarisk utbildning. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: I kursen görs fortlöpande återkoppling av kunskapsnivån hos den enskilde studenten genom sk delinlämningar åtföljda av delgenomgångar. Studierna avslutas med en samlad gemensam examination varvid studentens hela arbete presenteras i ett paper. För godkänd kurs krävs 80% obligatorisk närvaro vid föreläsningar och studiebesök samt aktivt deltagande vid delgenomgångar och slutexamination. Betygsskala: UG. Övrigt: Kursen är obligatorisk del i "Modernismens Arkitektur, -förnyelse, projekt" 18hp, men är även öppen för andra behöriga studenter. Hemsida: http://www.bv.lth.se.

Syfte
Syftet är att den studerande skall uppnå färdigheter inom om- och tillbyggnad av modernismens arkitektur. Studerande skall ingående kunna kunna diskutera och analysera kvaliteter i utformning av förnyelse inom modernismens arkitektur.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Arkitektens arbete i restaurering kräver noggranna förstudier och hög detaljeringsgrad i projektering. Hållbara och förnyelsebara system, material- och konstruktioner är egenskaper som sätts i centrum. Den arkitektoniska bearbetningen ställer utformningskrav över tillfälliga trender och tendenser.

Studenten skall kunna diskutera med utgångspunkt i myndigheternas varsamhetskrav vid ändring och förnyelse av en byggnad eller en hel bebyggeslemiljö. Studenten skall kunna tillämpa en helhetssyn på byggnaden och ändringsprocessen med hänsyn till: hälsa, miljö, klimat, säkerhet, tillgänglighet.

Innehåll
Kursen behandlar kulturhistorisk värdefull bebyggelse från modernismen. I kursen ges kunskap, träning och förståelse om utformning i mötet mellan ny och gammal arkitektur. Särskilt fokuseras på byggnadernas funktion, konstruktion, system, byggmaterial, dess förvaltning och förnyelse. Vidare genomgås aktuell lagstiftning, krav på varsamhet och processer i ombyggnad.

Arkitektens arbete i restaurering kräver noggranna förstudier och hög detaljeringsgrad i projektering. Hållbara egenskaper i förnyelse behandlas.

Fördjupningskursen innehåller följande delar:

Litteratur
Melchert, D. Rekordårens bostadsmiljöer - Malmö 1955-75. 2001.
Siré, E. Varsam tillgänglighet; vid ändring av byggnader och byggd miljö. Svensk byggtjänst 2001. ISBN: 9173329762
Hall, T. (red), Rekordåren, en epok i svenskt bostadsbyggande, Karlskrona, Boverket, 1999
Ford, E. R. The Details of Modern Architecture: Vol 1:2. MIT PRESS 2003.
Dahl T, Wedebrunn O. Modern movement Scandinavia vision and reality. Fonden til Udgivelse af Arkitekturtidsskrift B 1998. ISBN: 87-985670-9-8
The Dessau Bauhaus building 1926-1999, Birkhäuser, Bauhaus Dessau foundation 1998, Margret Kentgens-Craig
Bodén, C. Modernismens arkitektur, ArchiLibris 1997, ISBN:91-971197-6-8
Caldenby, C. Arkitektur i förändring, Svensk Byggtjänst 2000
Rudberg, E. Stockholmsutställningen 1930 – modernismens genombrott i svensk arkitektur. Stockholmia förlag 1999. ISBN: 9170310793