Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
BEBYGGELSEVÅRD: MODERNISMENS ARKITEKTUR - FÖRNYELSEABVN01
Architectural Conservation and Restoration: Modernistic Architecture - Renewal

Antal högskolepoäng: 18. Betygsskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Arkitektur. Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: ABV065. Valfri för: A4. Kursansvarig: Professor Mats Edström, mats.edstrom@byggark.lth.se, Bebyggelsevård. Förkunskapskrav: Kandidatexamen eller minst tre års godkänd heltidsutbildning på högskolenivå i arkitektur, landskapsarkitektur, fysisk planering, väg- och vattenbyggnad, lantmäteri eller byggnadsantikvarisk utbildning. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: I kursen görs fortlöpande återkoppling av kunskapsnivån hos den enskilde studenten genom sk delinlämningar åtföljda av delgenomgångar. Studierna avslutas med en samlad gemensam examination sk kritik varvid studentens hela projekt presenteras i ord, ritning och bild. För godkänd kurs krävs 80% obligatorisk närvaro vid föreläsningar och studiebesök samt aktivt deltagande vid delgenomgångar och slutexamination. Övrigt: Till denna kurs tillkommer obligatoriskt kursen "Modernismens Arkitektur, -förnyelse, teoridel" 6hp. Hemsida: http://www.bv.lth.se.

Syfte
Syftet är att den studerande skall uppnå färdigheter att projektera om- och tillbyggnad av modernismens arkitektur. Studerande skall ingående kunna diskutera och analysera kvaliteter i utformning av förnyelse inom modernismens arkitektur samt utveckla kompetens att bevara och förnya modernismens kulturarv genom hela processen och uppnå färdigheter inom projektering inom fältet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Arkitektens arbete i restaurering kräver noggranna förstudier och hög detaljeringsgrad i projektering. Hållbara och förnyelsebara konstruktioner är egenskaper som ställs i centrum. Den arkitektoniska bearbetningen ställer utformningskrav över tillfälliga trender och tendenser.

Innehåll
Kursen behandlar kulturhistorisk värdefull bebyggelse från modernismen. I kursen ges kunskap, träning och förståelse om utformning i mötet mellan ny och gammal arkitektur. Särskilt fokuseras på byggnadernas funktion, konstruktion, byggmaterial, dess förvaltning och förnyelse. Träning ges i om hur byggnader anpassas till samtidens krav på funktion, teknisk utrustning, formgivning och tillgänglighet för funktionshindrade. Vidare genomgås aktuell lagstiftning, krav på varsamhet och processer i ombyggnad.

Arkitektens arbete i restaurering kräver noggranna förstudier och hög detaljeringsgrad i projektering. Hållbara och förnyelsebara konstruktioner är egenskaper som ställs i centrum. Den arkitektoniska bearbetningen ställer utformningskrav över tillfälliga trender och tendenser.

Fördjupningskursen innehåller följande delar:

Litteratur
Weston, R. Modernism. Phaidon Press Ltd 2001. ISBN: 0714840998
Jackson, N. Modern Steel House, Taylor & Francis Ltd. ISBN: 9780419217206
English Heritage Modern Matters. ed Mac Donald S. Donhead Publishing Limited (November 1996). ISBN: 978-1873394236
Caldenby, C. Arkitektur i förändring, Svensk Byggtjänst 2000
Maxwell, R. Modern Movement Heritage, 1998
Ford, E. R. The Details of Modern Architecture: Vol 1:2 MIT PRESS 2003