Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
STUDIO: RESTAURERING OCH OMBYGGNADABVF01
Studio: Restoration and Rehabilitation

Antal högskolepoäng: 18. Betygsskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Arkitektur. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: ABV081. Alternativobligatorisk för: A3. Kursansvarig: Professor Mats Edström, mats.edstrom@byggark.lth.se, Bebyggelsevård. Förkunskapskrav: Godkänt på samtliga kurser i arkitektprogrammet vid LTH:s åk 1 och 2 med undantag för AAHA15 och AAHF05. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: I kursen görs fortlöpande återkoppling av kunskapsnivån hos den enskilde studenten genom sk delinlämningar åtföljda av delgenomgångar. Studierna avslutas med en samlad gemensam examination sk kritik varvid studentens hela projekt presenteras i ord, ritning och bild. För godkänd kurs krävs 80% obligatorisk närvaro vid föreläsningar och studiebesök samt aktivt deltagande vid delgenomgångar och slutexamination. Hemsida: http://www.bv.lth.se.

Syfte
Syftet är att den studerande skall uppnå färdigheter inom om- till- och nybyggnad i existerande känslig bebyggelse. Studenten skall även kunna diskutera och analysera kvaliteter i utformning av förnyelse samt utveckla kompetens att bevara och förnya kulturhistorisk bebyggelse genom hela processen. Men även få god förmåga inom projektering.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Arkitektens arbete i restaurering kräver noggranna förstudier och hög detaljeringsgrad i projektering. Hållbara och förnyelsebara konstruktioner är egenskaper som ställs i centrum. Den arkitektoniska bearbetningen ställer utformningskrav över tillfälliga trender och tendenser.

Innehåll
Kursen behandlar:

kursen innehåller följande huvudmoment:

Litteratur
van Andel, J. & Aronson, J. Restoration ecology - the new frontier. Blackwell 2006. ISBN: 063205834X
Bedoire, F. Restaurering under hundra år, ur Kulturvärden 2005:2, Tema Restaurering under hundra år. Statens fastighetsverk 2005. ISSN: 1104-845X
Boverket BBR BFS 1993:5 med ändringar (2006-09-13)
ICOMOS, Charters, www.icomos.com (2006-09-13)
Edman, V. En svensk restureringstradition - tre arkitekter gestaltar 1900-talets historiesyn, Byggförlaget 1999.
Lindbom, R. Wenander V. Frågor och svar om byggnadsvård, Byggförlaget 2001
Reservdelar till gamla hus. Katalog. Gysinge Centrum för byggnadsvård, 1992.
Caldenby C (red) Arkitektur i förändring. Stockholm Svensk byggtjänst 2000