Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
SHELTERABAN01
Shelter

Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Arkitektur. Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Valfri för: A4. Kursansvarig: Johnny Åstrand, johnny.astrand@hdm.lth.se, Boende och bostadsutveckling. Förkunskapskrav: Kandidatexamen eller minst tre års godkända heltidsstudier på högskolenivå i arkitektur, landskapsarkitektur, design eller fysisk planering. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: För betyget godkänd krävs 80% närvaro vid föreläsningar och seminarier, godkända övningsuppgifter samt godkänd rituppgift och kort uppsats. Övrigt: Kursen läses med fördel i samband med fördjupningen Arkitektur i extrema miljöer: Urban Shelter. Hemsida: http://www.hdm.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att ge en orientering om urbanisering och boende/shelter i ett internationellt perspektiv med fokus på resurssvaga grupper. Kursen syftar till att utveckla och knyta ihop kunskaper från tidigare kurser genom att relatera begrepp och teorier inom arkitektur och stadsbyggnad till aktuella diskurser om utveckling och boende/urban shelter.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

skriftligt och med stöd i litteratur kunna:

* redogöra för de viktigaste dokument som styr internationellt utvecklingssamarbete och fattigdomsbekämpning i den byggda miljön

* beskriva huvuddragen i urbanisering i ett internationellt perspektiv

* formulera kriterier för utformning relaterat till boende/urban shelter.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

skriftligt och med stöd i litteratur kunna:

* analysera ett bostadsområde baserat på begrepp och teorier inom boende/urban shelter och stadsbyggnad

i ritning och med stöd i litteratur kunna:

* gestalta en byggnad och del av ett bostadsområde.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen behandlar urbanisering och boendefrågor i ett internationellt perspektiv med betoning på resurssvaga grupper.

Kursen avser att ge en introduktion till globala mål och strategier för en hållbar utveckling av den byggda miljön, med utgångspunkt i FNs Habitat Agenda, FNs Urbanforum och milleniemålen. Urbanisering, städers tillväxt och distributionen av den urbana befolkning i världens olika delar analyseras. Kursen behandlar ett flertal teman inom boende/urban shelter relaterat till sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter.

Utifrån teman på urban shelter design avser kursen att bygga vidare på och utveckla tidigare teoretisk kunskap och begrepp som berör gestaltning av bostäder och områdesplanering. Teman som berörs är; användning av stadens rum; trygghetsfrågor, jämställdhet och fysisk planering, segregering i städer; energianvändning och klimatanpassning av urban miljö och bostäder; uppgradering av slumområden; finansiering av bostadsprojekt för fattiga samt organiserat självbyggeri.

Exempel på tillämpningar redovisas från bl.a. Algeriet, Costa Rica, Ecuador, Filippinerna, Honduras, Marocko, Nicaragua, Sri Lanka, Sverige, Sydafrika, Tanzania och Tunisien.

Kursen omfattar dels litteraturstudier och dels en designuppgift där kunskaperna tillämpas. Redovisning sker genom en kort uppsats och ritningar.

Litteratur
Davis, M: Planet of Slums. Verso London, New York 2006. ISBN: 1-84467-022-9.
Tannerfeldt, G & Ljung, P: More Urban Less Poor, an introduction to urban development and management. Earthscan 2006. ISBN-13: 978-1-84407-381-8.
Kompendium: Shelter, HDM med artiklar:
Acioly, C & Davidson, F: Density in Urban Development, Building Issues, Vol 8, No 3. 1996.
Boonyabancha, S: Going to scale with “slum” and squatter upgrading in Thailand. Environment & Urbanization, Vol 17, No 1. 2005.
Fay, M & Ruggieri L C: Urban Poverty in Latin America and the Carribean: Setting the Stage, in the Urban Poor in Latin America. The World Bank 2005, ISBN:10 0 8213 6069 8
Fay, M & Ruggieri L C: Keeping a Roof over One’s Head: Improving Access to Safe and Decent Shelter, in the Urban Poor in Latin America, the World Bank 2005, ISBN: 10 0 8213 6069 8
Gehl, J: Lively, attractive and safe cities—but how? Conference paper, New Urbanism and Beyond, Stockholm, 2004.
Ghirardo, D: The Architecture of Deceit, the Yale Architectural Journal 21, p. 110-115. 1984
Grundström, K & Wong Jere, A: Shelter for the Urban Poor, Proposals for Improvements—inspired by World Urban Forum III. HDM report 2007, ISBN: 978 91 87866 29 6
Lemanski, C: A new apartheid? The spatial implications of fear of crime in Cape Town, South Africa, Environment & Urbanization, Vol 16, No 2. 2004
McCarney, P L: Our future: Sustainable cities—turning ideas into action. Background paper WUF3 2006.
McIlwaine, C & Moser, C: Drugs, alcohol and community tolerance: an urban ethnography from Colombia and Guatemala, Environment & Urbanization, Vol 16, No 2. 2004.
Patel, S et al.: Beyond evictions in a global city: people-managed resettlement in Mumbai. Environment & Urbanization Vol 14, No 1. 2002.
Rodgers, D: “Disembedding” the City: crime, insecurity and spatial organization in Managua, Nicaragua. Environment & Urbanization, Vol 16, No 2. 2004
Rosenlund, H: Climatic Design of Buildings using Passive Techniques. Building Issues, Vol 10, No 1. 2000
Sassen, S: The Global City-Strategic Site/New Frontier, in Dharavi Documenting Informalities. Royal University College of Fine Arts 2008. ISBN: 978 91 633 2785 8
Satterthwaite, D: The Millennium Development Goals and urban poverty: great expectations and nonsense statistics, Environment & Urbanization, Vol 15, No 2, p 181-190. 2003.
Sida Policy: Fighting Poverty in an Urban World, support to urban development. Department for Infrastructure and Economic Cooperation, Division for Urban Development. 2006.
State of the World’s Cities: The Millennium Development Goals and Urban Sustainability, 30 years of shaping the Habitat Agenda. Earthscan 2006/7, ISBN: 10 1 84407 378 5
Links:
United Nations Human Settlements Programme: http://www.unhabitat.org/
United Nations Millennium Development Goals: http://www.un.org/millenniumgoals/
Building issues: http://www.hdm.lth.se/bi/INDEX.HTM