Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
MÄNNISKAN I RUMMETAAMF05
Man in Space

Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Arkitektur. Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Valfri för: A4. Kursansvarig: Docent Thorbjörn Laike, thorbjorn.laike@arkitektur.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: 80% närvaro vid föreläsningar, övningar och delpresentationer, lösning och presentation av uppgiften som bedöms utifrån angivna kriterier. Hemsida: http://www.arkitektur.lth.se.

Syfte
Att ge kunskap om hur egenskaper hos inomhusmiljön som ljus, färg och form påverkar människan och dess inverkan på upplevelsen av omgivningen. Att redovisa aktuell forskning om hur inomhusmiljön påverkar människans välbefinnande och hälsa samt ge grunder för god planering av inomhusmiljön baserad på miljöpsykologisk kunskap.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen består av föreläsningar som redovisar främst miljöpsykologisk forskning om betydelsen av egenskaper hos interiörer för människors upplevelser och välbefinnande. Föreläsningarna kompletteras med seminarier med externa experter om kursspecifika relevanta problem. I kursen ingår också en individuell designuppgift kring en specifik interiörproblematik som genomförs med hjälp av kurslitteratur, individuell handledning och vägledande delgenomgångar i grupp. Uppgiften presenteras och diskuteras vid slutgenomgången.

Följande moment ingår:

Litteratur
Obligatorisk:
Johansson, M. & Küller, M. 2006. Svensk miljöpsykologi. Lund: Studentlitteratur (valda delar).
Johansson, M. Miljöpsykologisk Monografi nr 19.
Samt artiklar som delas ut i samband med kursen.