Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
HÅLLBAR ARKITEKTONISK GESTALTNINGAAHF10
Sustainable Architectural Design

Antal högskolepoäng: 9. Betygsskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Arkitektur. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: A3. Kursansvarig: Professor Christer Malmström, christer.malmstrom@arkitektur.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Förkunskapskrav: Godkänt betyg i kurser inom arkitektprogrammet omfattande minst 80 högskolepoäng. Prestationsbedömning: Godkända övningar, godkänd slutinlämning samt minst 80% aktiv närvaro vid seminarier, studiebesök och föreläsningar. Obligatorisk närvaro vid genomgångar. Projektförslagets och presentationens kvaliteter värderas och diskuteras av en bedömningsgrupp bestående av kursansvarig examinator, lärare och externa kritiker varefter examinator beslutar om projektet anses uppfylla kraven för betyget godkänd. Vid betyget underkänd har studenten rätt till förnyad examination efter komplettering eller omarbetning av projektet. Examinator meddelar studenten vad som krävs för att uppnå betyget godkänt.

Syfte
Kursen skall stödja studentens förmåga att arkitektoniskt utforma en byggnad, ny eller existerande, vilken teoretiskt och praktiskt väger samman gestaltning, teknik och hållbarhetsaspekter.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursens fokus är byggnadsgestaltning ur sammanvägd konstnärlig, teknisk och samhällelig synvinkel. Dominerande kursmoment är utformningen av en mindre eller medelstor byggnad med ett på förhand givet programinnehåll. Relation till stad/landskap skall beaktas men tonvikten ligger på konstruktiva, energimässiga och långsiktigt hållbara aspekter på byggnadsnivån. Undervisningen behandlar aktuell kompetens inom området, framtida utvecklingsmöjligheter samt arkitekturens roll i sammanhanget. Handledning ges rörande praktisk tillämpning av kunskaperna vid den arkitektoniska gestaltningen av byggnaden. Undervisningen sker genom enskilda och gruppvisa övningar, seminarier, föreläsningar, studiebesök och genomgångar. Parallellt bedrivs litteraturstudier.

Litteratur
Kurslitteraturen varierar från år till år.