Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
ARKITEKTURTEKNIK 5: HÅLLBAR TEKNIK I BYGGD MILJÖAAHF01
Sustainable Technology in the Built Environment

Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Arkitektur. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: A3. Kursansvarig: Professor Christer Malmström, christer.malmstrom@arkitektur.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Förkunskapskrav: Godkänt betyg i kurser inom arkitektprogrammet omfattande minst 80 högskolepoäng. Prestationsbedömning: Godkända projekt- och övningsuppgifter samt 80% aktiv närvaro vid seminarier, studiebesök och föreläsningar. Vid betyget underkänd har studenten rätt till förnyad examination efter komplettering. Examinator meddelar studenten vad som krävs för att uppnå betyget godkänt.

Syfte
Kursen skall stödja studentens förmåga att kritiskt granska samtida stadsplanering och byggnadsutformning utifrån ett långsiktigt hållbart samhällsperspektiv, samtidigt som den skall ge medel och metoder för agerande inför framtiden.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen är komplementär till kurserna Stadsbyggandets grunder samt Hållbar Arkitektonisk gestaltning. Föreläsningar och seminarier förmedlar kunskap om stadens infrastruktur och byggnadens tekniska installationer samt konstruktion, samtliga ur ett hållbarhetsperspektiv. En slutredovisning i formen av text samt schematiska diagram över givna problemställningar utförs i grupp. Parallellt bedrivs litteraturstudier.

Litteratur
Kurslitteraturen varierar från år till år.