Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
ARKITEKTSKOLANS ATELJÉFÖRELÄSNINGAR CAAHB31
Studio Lectures at the School of Architecture C

Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Arkitektur. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Obligatorisk för: A1. Kursansvarig: Professor Christer Malmström, christer.malmstrom@arkitektur.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Prestationsbedömning: Godkänd slutinlämning samt minst 80% aktiv närvaro vid seminarier och föreläsningar. Vid betyget underkänd har studenten rätt till förnyad examination efter komplettering. Examinator meddelar studenten vad som krävs för att uppnå betyget godkänt. Övrigt: Kursen obligatorisk för åk 1 och åk 2.

Syfte
Arkitektskolans prioriterade områden förmedlas genom denna kurs. Övergripande åtaganden som hållbarhet och experimentellt arbetssätt åskådliggörs genom exempel från praktiserande och forskande arkitekter samt genom angränsande discipliners. Intentionen är att ge den studerande en tidig insyn i arkitektens potentiella arbetsfält.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursens fokus är att ge inblick i arkitektens arbetsfält och dess relation till samhälle. Forskare och praktiserande arkitekter belyser området, tillsammans med angränsande professioners. En kortfattad skriftlig redogörelse, vilken sammanfattar kursens problemställning, avslutar perioden i form av ett seminarium där inlämnade texter diskuteras.

Litteratur
Kurslitteratur beror av inbjudna föreläsare.