Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
EXPERIMENTELL WORKSHOP CAAHB03
Experimental Workshop C

Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Arkitektur. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Obligatorisk för: A1. Kursansvarig: Professor Christer Malmström, christer.malmstrom@arkitektur.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Prestationsbedömning: Godkända övningsuppgifter samt minst 80 % närvaro på övningar, föreläsningar och genomgångar/slutredovisning. Övrigt: Kursen är obligatorisk för åk 1 och åk 2.

Syfte
Kursen syftar till att, med hjälp av en ny experimentell arbetsprocess, utveckla studentens förmåga att återge rumsliga situationer och redovisa egna idéer genom att skissa, teckna och med användning av digital teknik modellera rummet. En utveckling och förbättring av de redskap och metoder som arkitekter traditionellt har använt i sina designprocesser presenteras i kursen.

Syftet är att lyfta fram rummets kapacitet som koordinator för urbana problemställningar och skapa nya fundament för rumslig gestaltning genom behandling av motsatsförhållanden. Studenten lär sig att frigöra sig från invanda rumsliga typologier och lägga fokus på nya förhållanden mellan rum, konstruktion och urbanism.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Experimentell Workshop bedrivs under en avgränsad tidsperiod där syftet är att frigöra sig från invanda rumsliga typologier och anlägga fokus på ett nytt förhållande mellan rum - konstruktion - urbanism. Kursen bygger broar mellan arkitektonisk idé och verklighet. Genom en behandling av motsatsförhållanden skapas nya fundament för rumslig gestaltning.

Kursen omdefinierar förhållandet mellan:
- det individuella och det kollektiva
- det abstrakta och det konkreta
- det virtuella och det reella

Grundläggande ställningstagande för kursen är:
- rummet är en konstruktion
- rumslig gestaltning är en tredimensionell process
- staden är en kontinuitet av rumsliga samband i olika skalor

Litteratur
Ingen obligatorisk litteratur.