Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
GESTALTNINGSPROCESS OCH PROTOTYPAAHA55
Architectural Design Process and Prototypes

Antal högskolepoäng: 9. Betygsskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Arkitektur. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: AAH141. Obligatorisk för: A2. Kursansvarig: Professor Christer Malmström, christer.malmstrom@arkitektur.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Prestationsbedömning: Godkända övningsuppgifter och slutredovisning. Minst 80 % närvaro på övningar, föreläsningar och seminarier. Studenten skall också färdigställa och presentera en portfölj.

Syfte
Kursens syfte är att ge studenten en introduktion till den samtida arkitekturens olika områden innefattande byggnad, rum, interiör och möbler. Med olika metoder skapas nya koncept som kan användas i praktiken.

Studenterna ska tränas i att arbeta med arkitektur, inredning och möbler utifrån en större stadsmässig och/eller rumslig kontext.

Kursen syftar till att träna en kreativ process genom att stimulera studenten att acceptera och utveckla sina förutsättningar - att praktiskt kunna hantera och lita på det egna uttrycket istället för att tygla idéer eller rabbla funktions- och konstruktionsregler. Varje enskild student skall finna sin egen väg till kreativ formgivning och etablera ett eget kreativt förhållningsätt till design.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
"Människan som alltings måttstock" är ett gammalt och centralt begrepp i såväl arkitektur- och designsammanhang som i allmän världsuppfattning. Arbetet tar sin utgångspunkt i människan. Genom analyser och kreativa bearbetningar av den mänskliga gestalten definieras rummet som en utgångspunkt för arkitektur. Människans alla sidor måste bejakas i formgivningen. Inte bara logiken i funktion, teknik och tillverkning är viktig, utan också drömmar, fantasi och drifter måste få utrymme i gestaltningen.

Som ett resultat av den rumsliga sammansättningen formas huset. Därefter skapas möbler som integrerade delar i den rumsliga utformningen. Studenten väljer en fiktiv klient, t ex en litterär figur, ett sagoväsen eller kanske sig själv. Denne fiktive klient renodlas till en stark karaktär och analyseras i begrepp som drömmar, begär och behov. Resultatet blir en idéessens av en verklig gestalt. Genom att förhålla sig till och inspireras av denne fantasifigur öppnas kreativa rum vars dörrar annars kan vara blockerade av rationella problem och funktionella förutsättningar. För att få en känsla för proportioner i full skala presenteras figuren i skala 1:1 (inte minst viktigt för det kommande möbelmomentet). Därefter skapar studenten en landskapsmiljö och ett rum till figuren. I detta steg är karaktär, känsla och idé helt överordnade konvention, realism och rationalitet.

Det rumsliga förslaget bearbetas sedan till något mer realistiskt - det börjar bli läsbart som interiör. Med det rumsliga idéförslaget som inspiration formges möbler: stol, bord och lampa. Dessa tillverkas som fullskaleprototyper i autentiska material. På detta sätt genereras en återkoppling från möblerna till det rumsliga förslaget och till figuren. Ur denna återkoppling revideras rummet en sista gång till att bli ett byggbart arkitektoniskt rumsförslag.

Kursen avslutas med en utställning av producerat material där studenten får öva sig i hur man presenterar olika delar av ett projekt som en helhet.

Litteratur
Referenslitteratur:
Futurisms / Katalog, utställning i Venedig. Palazzo Grass. Pompinai.
Bauhaus 1919-1933 by Magdalena Droste (Taschen, 1991)
Bauhaus by Jeannine Fiedler and Peter Feierabend (Könemann, 2000)
10x10 Crtitcs
GA Document: modern architecture 1920 – 1940
Architecture Now by Philip Jodido
Functional architecture: International style 1925-1940
Parallax by Steven Holl
Starck by Conway Lloyd Morgan
1000 Chairs (Taschen)
Deconstructivist Architecture by Philip Johnson and Mark Wigley (Little Brown & Co, 1988)
Violated Perfection by Aaron Betsky (Rizzoli, 1990)
New Spirit in Architecture by Peter Cook and Rosie Llewellyn Jones (Rizzoli, 1991)
Samt Filmer om:
Mies van der Rohe, I.M. Pei, Steven Holl, Bauhaus, Jean Nouvel, Guggenheim museum, Futurismen, Santiago Calatrava, Jörn Utzon, Alvar Aalto, Le Corbusier, Renzo Piano, Frank Gehry, Källemo, Bruno Mathsson, Funktionalsimen, Dekonstruktivismen, Frank Lloyd Wright