Syllabus academic year 2010/2011
(Created 2010-07-25.)
SOLID WASTE MANAGEMENTFMI090
Credits: 15. Grading scale: TH. Cycle: G2 (First Cycle). Main field: Technology. Language of instruction: The course will be given in Swedish. Optional for: W4ms. Course coordinator: Eva Leire, eva.leire@miljo.lth.se, Environmental and Energy Systems Studies. Prerequisites: Minimum 7.5 higher education credits in environmental studies. Assessment: A written exam, literature assignments, a paper and a discussion seminar. For the paper to be graded, the course director should have been able to follow the writing process. Participation in seminars and study visits are mandatory. The final grade is based on the written exam and the individual paper and seminar on a 50/50 basis. Home page: http://miljo.lth.se.

Aim
The aim of the course is that students should acquire a holistic view on solid waste and waste management from a systems perspective. The students should learn to reflect on the connection between life style, the generation of solid waste, the environmental impact of solid waste, and different policy instruments and their effects.The aim is also to integrate knowledge of the environmental impact of solid waste management with previously acquired knowledge.

Knowledge and understanding
For a passing grade the student must

Skills and abilities
For a passing grade the student must

Judgement and approach
For a passing grade the student must

Contents
The course consists of the following:

Literature
Strategi för hållbar avfallshantering. Sveriges avfallsplan. Naturvårdsverket 2005. ISBN 91-620-1248-7
Sopor hit och dit – på vinst och förlust, FORMAS. Stockholm 2004. ISBN 91-540-5920-8
Svensk avfallshantering 2009. Årsskrift från Svenska renhållningsverksföreningen. Malmö 2009
Miljömålsrådets uppföljning av Sveriges nationella miljömål. De Facto 2009 Miljömålen i halvtid.
Konsumera mera - dyrköpt lycka. Formas, Stockholm, 2007.
Aricles and reports.
Avfallskompendium, Miljö- och energisystem 2006
Utdrag ur Miljöbalken (1998:808), kap. 1, 2 och 15
Avfallsförordning (SFS 2001:1063)
Förordning om deponering av avfall (SFS 2001:512)
Förordning om avfallsförbränning (SFS 2002:1060)
Naturvårdsverkets allmänna råd om hantering av brännbart avfall (NFS 2001:22)
Metider för yrkesmässig lagring, rötning och kompostering av avfall. Handbok
med allmänna råd till 2kap 3§ Miljöbalken (Naturvårdsverkets handbok 2003:4)
Dioxin ut ur kretsloppet – förbränning av avfall binder giftet. Renhållningsverksföreningen rapport 01:14
Förordning om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter (SFS 2005:209)
Förordning om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer (SFS 2000:208)
Förordning om producentansvar för förpackningar (2006:1273)
Samla in, återvinn! Uppföljning av producentansvaret för 2007 NV rapport 5902 , 2008.
Utdrag ur "Miljömålen - uppföljning och förslag". Kapitel 5.15, God bebyggd miljö
Klimatavtryck från hushållens matavfall, 2008. Rapport gjord av SIK på uppdrag av konsumentföreningen, Stockholm.