Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
LIVSMEDLENS KEMISKA OCH MIKROBIOLOGISKA GRUNDERYTHA70
Food, Chemical and Microbiological Bases

Antal högskolepoäng: 15. Betygskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: YL1. Kursansvarig: Alejandra Vasquez, Alejandra.Vasquez@cob.lu.se, YTH. Prestationsbedömning: Skriftliga tentamina, laborationer. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Under kursen anordnade laborationer, övningar, gästföreläsningar och studiebesök är obligatoriska. Vid laga förhinder får studenten genomföra egen uppgift med motsvarande innehåll. Hemsida: http://www.livsmedel.lth.se.

Syfte
Att introducera livsmedel, ge grundläggande kunskap i biologi, främst mikrobiologi, och kemi samt kunskap om de stora grupperna näringsämnen i livsmedel.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen introducerar livsmedel och vad dessa innehåller i stora drag och ger grunder i mikrobiologi och livsmedelskemi. Livsmedelskemin behandlar vatten, lipider, kolhydrater och proteiner och deras viktigaste egenskaper. Begreppet mikrobiologi introduceras. Grupperna alger, protozoer, mikrosvampar, bakterier samt virus presenteras med dess speciella krav, egenskaper samt funktioner med betoning på kopplingen till olika livsmedel. Ämnets specifika nomenklatur och begrepp introduceras. Mikroorganismernas generella krav och behov behandlas och exemplifieras med hjälp av hur olika livsmedel påverkas av de olika mikroorganismerna. Mikroskopering, sterilteknik, substratberedning, plattspridning samt beräkning av resultat behandlas vid olika laborativa moment. Begreppet systematik definieras. Viktiga släkten och arter inom de olika sektionerna, speciellt de av livsmedelsintresse betonas. Olika metoder och tillvägagångssätt för att identifiera mikroorganismerna tränas genom aktivt laboratoriearbete. De på detta sätt erhållna kunskaperna redovisas genom såväl grupparbeten och praktiska som teoretiska prov. Hur bakterietillväxten går till och hur man på olika sätt kan följa förloppet studeras genom laborativa moment. Den mikrobiella tillväxtens påverkan av olika yttre faktorer studeras och hur man kan utnyttja denna kunskap för att gynna, hindra respektive eliminera tillväxten i olika livsmedel.

Litteratur
Furugren, B: Livsmedelskemi och matkunskap. Matens molekyler. Kompendium.
Thougaard m fl: Grundläggande mikrobiologi med livsmedelsapplikationer. Studentlitteratur 2007. ISBN: 978-91-44-00656-7
Vásquez, A: Grundkompendium för laborationer i mikrobiologi.

Poängsatta delmoment

Kod: 0109. Benämning: Skriftlig tentamen 1.
Antal Högskolepoäng: 7,5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen.

Kod: 0209. Benämning: Skriftlig tentamen 2.
Antal Högskolepoäng: 7,5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen.