Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
METODIKYTHA60
Methods

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: YL1. Kursansvarig: Charlott Håkansson, charlott.hakansson@food.lth.se, YTH. Prestationsbedömning: Godkänd experimentell undersökning och godkänd enkät/intervjuundersökning. Övrigt: Under kursen anordnade laborationer, övningar, gästföreläsningar och studiebesök är obligatoriska. Vid laga förhinder får studenten genomföra egen uppgift med motsvarande innehåll. Hemsida: http://www.livsmedel.lth.se.

Syfte
Syftet med kursen är att träna studenten i olika tekniker för informationsinsamling. De tekniker som avses är experimentell undersökning och enkät/intervjuundersökning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen består av två moment, det ena handlar om att planera, genomföra och utvärdera en experimentell undersökning och den andra handlar om att samla in information genom enkät eller intervju.

Kursen kommer att ta upp och diskutera begrepp som: variabler, parametrar, urval, provuttag, homogenitet, provmängd, representativt prov, stickprov, reproducerbart, analysfel, feluppskattning, referensprov, referenslab, ackrediterat lab, GLP, population, frågekonstruktion, skalor, validitet, reliabilitet, webbenkäter, hantering av personuppgifter, anonymitet, kodning, svarsfrekvens

Litteratur
Trost, J Enkäthandboken. Studentlitteratur 2007. ISBN: 978-91-44-04046-2
Höst, M et al Att genomföra examensarbete. Studentlitteratur 2006. ISBN: 978-91-44-00521-8
Att skriva vetenskap och att skriva populärvetenskap
Bell, J Introduktion till forskningsmetodik. Studentlitteratur 2006