Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
ANIMALISKA LIVSMEDELYTHA45
Animal based food products

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: YTH202, YTH202 och YTH202. Obligatorisk för: YL2. Kursansvarig: Nils-Bo Nilsson, nils-bo.nilsson@food.lth.se, YTH. Förutsatta förkunskaper: YTHA05, YTHA01, YTHA15, YTHA20, YTHA30. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, laborationer, gruppövningar, inlämningsuppgift, studiebesök. Hemsida: http://www.livsmedel.lth.se.

Syfte
Animaliska livsmedel omfattar produktion av mjölk, ägg, kött och fisk. Syftet med kursen är att ge kunskap för att såväl färska som industriförädlade produkter ska nå konsumenten med optimal kvalitet och med minimal påverkan på den yttre miljön

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
I begreppet animaliska livsmedel ingår mjölk, ägg, kött, fisk och förädlade produkter av dessa. Kursen tar upp hela kedjan från uppfödning, industriförädling, annan vidareförädling, tillagning och konsumtion. Valet av råvaror, hanteringsrutiner och utrustning kommer att diskuteras utifrån ätkvalitet, duglighet som råvara i livsmedelsindustrin samt ur miljösynpunkt.

Kursen består av föreläsningar, laborationer, gruppuppgifter och studiebesök.

Litteratur
Andersen, P: Livsmedelsteknologi 3. Studentlitteratur 1993. ISBN: 91-44-31781-6
Våra livsmedelsråvaror. Utbildningsradion och Sveriges lantbruksuniversitet 1993
ISBN: 91-26-92102-2.
Dahlgren, Ö: Laga Mat - Hur gör man och varför. Liber utbildning 1994. ISBN: 91-634-0881-3.
Furugren, B: Kompendium om Animalier.
Molin, G: Livsmedelsmikrobiologi. Göran Molin Förlag AB 1998. ISBN: 91-7970-588-X