Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
VEGETABILISKA LIVSMEDELYTHA40
Vegetables

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: YTH202, YTH202 och YTH202. Obligatorisk för: YL2. Kursansvarig: Charlott Håkansson, Charlott.Hakansson@food.lth.se, YTH. Förutsatta förkunskaper: YTHA01, YTHA20. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, laborationer, två inlämningsuppgifter. Övrigt: Under kursen anordnade studiebesök och gästföreläsningar är obligatoriska. Vid laga förhinder får studenten genomföra egen uppgift med motsvarande innehåll. Hemsida: http://www.livsmedel.lth.se.

Syfte
Syftet med kursen är att ge kunskap om odling, hantering och lagring av vegetabilier så att både färska och processade vegetabilier når konsumenten med optimal kvalitet och med minimal påverkan på den yttre miljön.

I begreppet vegetabilier ingår alla livsmedel som härrör från växtriket och innefattar frukt, bär, grönsaker, potatis, rotfrukter och spannmål.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Innehåll

I begreppet vegetabiliska livsmedel ingår frukt, bär, grönsaker, potatis, spannmål och alla produkter därav. Området är stort och viktigt och diskuteras ständigt i medierna; EHEC i sallat, shigella i hallon, fiberinnehållet i bröd, lågt GI i pasta, antioxidanter, ½-kg frukt och grönsaker om dagen, fettinnehållet i pommes frites, flygtransporterade sockerärtor från Kenya, KRAV vs konventionell odling, urkokta grönsaker, plastad gurka…

Kursen tar upp hela kedjan från odling, skörd, lagring, försäljning, tillagning och industriförädling fram till konsumtion. Valet av råvaror, hanteringsrutiner och utrustning kommer att diskuteras utifrån ätkvalitet, duglighet som råvara i livsmedelsindustrin samt ur miljösynpunkt.

Kursen inleds med ett avsnitt om grönsaker, frukt och bär, därefter kommer potatis, ris, pasta och andra stärkelserika vegetabilier att diskuteras och avslutningsvis behandlas spannmål, bröd och övriga spannmålsprodukter.

Kursen består av föreläsningar, laborationer, gruppuppgifter och studiebesök.

Litteratur
Böcker
Furugren, B. 2008. Livmedelskemi och matkunskap. Avsnittet Vegetabilier.
Andersen, Risum. 1991. Livsmedelsteknologi 2. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 91-44-31761-1
Thougaard H et al 2007. Grundläggande mikrobiologi med livsmedelsapplikationer. Lund: Studentlitteratur
Abrahamsson L et al. 2006. Näringslära för högskolan. Stockholm: Liber AB (464 s)
Kompendier
Eva Jonsson (red) 1993. Våra livsmedelsråvaror. Stockholm: Utbildningsradion och Sveriges lantbruksuniversitet. ISBN: 91-26-92106-5. Boken tillhandahålles av kursansvarig.
Molin G. 1993. Livsmedelsmikrobiologi. Lund: Kemicentrum, Lunds universitet
Litet kompendium om de vanligaste mögelsvamparna, deras toxiner och olika effekter av dessa. Kompendiet tillhandahålles av kursansvarig.
Artikelkompendium omfattande ca 50 sidor om aktuella frågeställningar vad gäller sambandet kost - hälsa
Internet
http://www.livsmedelssverige.org/livsmedel/vegetabilier/livsmedel_vegetab.htm
Referenslitteratur
Jonsson, L et al. 2007. Livsmedelsvetenskap. Lund: Studentlitteratur (395 s) ISBN: 9789144043463
Blücher A (red) 2005 Functional foods Nutrition, medicin och livsmedelsvetenskap. Lund: Studentlitteratur (201 s)
Lindeberg S 2003. Maten och folksjukdomarna – ett evolutionsmedicinskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur (265 s)