Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
LIVSMEDELSKEDJANS FÖRUTSÄTTNINGARYTHA10
Food System Structures

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: YL1. Kursansvarig: Charlott Håkansson, Charlott.Hakansson@food.lth.se, YTH. Prestationsbedömning: Tre projektarbeten som alla redovisas både muntligt och skriftligt samt deltagande i en debatt. Poängsatta delmoment: 4. Övrigt: Under kursen anordnade gästföreläsningar, studiebesök och seminarier är obligatoriska. Vid laga förhinder får studenten genomföra en uppgift med motsvarande innehåll. Hemsida: http://www.livsmedel.lth.se.

Syfte
Syftet med kursen är att ge en inblick i hela livsmedelskedjan, från jord till bord, hur den är uppbyggd och hur handel med livsmedel går till, samt att diskutera och reflektera över den debatt och granskning som branschen är utsatt för.

Ett annat syfte är att identifiera vilka yrkesroller som finns inom livsmedelskedjans olika delar och vilka olika kompetenser som krävs för dessa roller.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen belyser hela livsmedelskedjan, allt från primärproduktion, livsmedelsindustri, grossister, butiker, storhushåll och restauranger till konsument och avfallshantering.

Statistik från kedjans olika delar kommer att jämföras (antal sysselsatta, utbildningsnivå, omsättning, import/export, energiförbrukning, miljöpåverkan, livscykelanalys), liksom vilka myndigheter, lagar, branschorganisationer, fackföreningar och andra intresseorganisationer som ger förutsättningar och begränsningar för den mat som erbjuds konsumenten.

Övriga frågeställningar som kommer att diskuteras är: Vilka aktörer finns och hur agerar och samverkar dessa? Vem bestämmer vad vi ska äta; producenten, industrin, handeln eller konsumenten? Hur ser handeln med livsmedel ut inom Sverige och EU men också ur ett globalt perspektiv? Hur ser konsumtionen av livsmedel ut i Sverige, EU och i resten av världen? Hur mycket pengar spenderas på livsmedel? Hur förhåller sig kedjans olika delar till KRAV, IP, Europe GAP, olika standarder (BRC, HACCP; ISO...), miljömärkning, närproducerat, livscykelanalyser, rättvisemärkning, GMO, strålning, private brand/EMV och övriga aktuella debattämnen; typ transfett-, socker- och fettinnehåll? Finns någon uttalad policy rörande miljö, hälsa, säkerhet, hållbar utveckling, hållbar konsumtion mm? Hur kommunicerar de olika aktörerna sin ståndpunkt i olika frågor? Vilka utbildningar finns och hur bedrivs forskning och utveckling inom området? Var finns jobben för den som gått vår utbildning?

Kursen kommer att bedrivas i projektform som ett grupparbete och redovisas både muntligt och skriftligt. Varje student kommer att fördjupa sig och få ökad insikt i fyra frågeställningar/ämnesområden enligt innehållet ovan. Studenten kommer själv att få söka relevant information men kommer att få hjälp och stöd av föreläsningar och seminarier. Studenten kommer att tränas i litteratursökning, skriftlig rapportering, muntlig presentation samt argumentationsteknik.

Litteratur
Nilsson, H: Kompendium i kommunikation. Kompendiet tillhandahålles av KFS bokhandel, Campus Helsingborg.
Internetadresser och litteraturhänvisningar till biblioteksböcker delas av kursansvarig i samband med kursstart.

Poängsatta delmoment

Kod: 0107. Benämning: Projektarbete: statistik inom livsmedelskedjan.
Antal Högskolepoäng: 2. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Aktivt deltagande under projektarbetet, godkänd rapport samt muntlig presentation av projektet. Projektet utföres i grupp men alla i gruppen ska kunna redogöra för och förklara innehållet i rapporten. Under kursen anordnade gästföreläsningar, studiebesök och seminarier är obligatoriska. Vid laga förhinder får studenten genomföra en uppgift med motsvarande innehåll.

Kod: 0207. Benämning: Projektarbete: livsmedelskedjans aktörer.
Antal Högskolepoäng: 2,5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Aktivt deltagande under projektarbetet, godkänd rapport samt muntlig presentation av projektet. Projektet utföres i grupp men alla i gruppen ska kunna redogöra för och förklara innehållet i rapporten. Under kursen anordnade gästföreläsningar, studiebesök och seminarier är obligatoriska. Vid laga förhinder får studenten genomföra en uppgift med motsvarande innehåll.

Kod: 0307. Benämning: Projektarbete: livsmedelskedjans förutsättningar.
Antal Högskolepoäng: 2,5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Aktivt deltagande under projektarbetet, godkänd rapport samt muntlig presentation av projektet. Projektet utföres i grupp men alla i gruppen ska kunna redogöra för och förklara innehållet i rapporten. Under kursen anordnade gästföreläsningar, studiebesök och seminarier är obligatoriska. Vid laga förhinder får studenten genomföra en uppgift med motsvarande innehåll.

Kod: 0407. Benämning: Debatt.
Antal Högskolepoäng: 0,5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Aktivt deltagande i en debatt där studenten ska argumentera för en given ståndpunkt. Under kursen anordnade gästföreläsningar, studiebesök och seminarier är obligatoriska. Vid laga förhinder får studenten genomföra en uppgift med motsvarande innehåll.