Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
VATTENVVR145
Water

Antal högskolepoäng: 9. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VVR120, VVR120, VVR120 och VVR120. Obligatorisk för: V2. Kursansvarig: Univ lektor Magnus Persson, magnus.persson@tvrl.lth.se, Teknisk vattenresurslära. Förkunskapskrav: FMA420 Linjär algebra, VTG011 Teknisk geologi. Förutsatta förkunskaper: FMA410 Matematik, VSM010 Mekanik. Prestationsbedömning: Examinationen kommer att ske både enskilt och baserat på arbete i grupp. Under kursens gång erbjuds två deltentamen och dessutom skall inlämningsuppgifter presenteras i skriftliga rapporter. Inlämningsuppgifterna poängsätts och görs i grupper om två studenter. Slutbetyg baseras på summan av poängen från deltentamen och inlämningsuppgifter. Hemsida: http://aqua.tvrl.lth.se.

Syfte
Syftet är att studenterna skall få insikt om de grundläggande kunskaper som erfordras för analys och problemlösning inom några viktigare områden med vattenanknytning som en väg- och vattenbyggare kan komma i kontakt med. Vidare skall studenten i viss utsträckning kunna tillämpa kunskaperna på problem inom vattenbyggnad, stadsbyggnad och vattenförsörjning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Hamill, L.: Understanding hydraulics. 2001, 2nd ed., Palgrave.
Malm, J., Persson, M., Larsson, R.: Examples, Water.
Visst kompletterande material.