Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
STRÖMNINGSLÄRAVVR120
Fluid Mechanics

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: VVR145, VVR150, VVR145, VVR150, VVR145, VVR150, VVR145 och VVR150. Obligatorisk för: W3. Kursansvarig: Ronny Berndtsson, ronny.berndtsson@tvrl.lth.se, Teknisk vattenresurslära. Förkunskapskrav: FMA410 Endimensionell analys, FMA430 Flerdimensionell analys, KTM031 Teknisk modellering I, FAF107 Energi och Miljöfysik, VVR111 Hydrologi och akvatisk ekologi. Prestationsbedömning: Examinationen kommer att ske enskilt genom två delprov alternativt skriftlig tentamen. Omtentamen kan komma att ges som muntlig tentamen vid mindre än fem anmälda tentander. Hemsida: http://aqua.tvrl.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper i strömningslära med tillämpningar på problem inom vattenbyggnad och vattenförsörjning under utnyttjande av kunskapsgrunden i en- respektive flerdimensionell analys samt mekanik, fysik och hydrologi (urban hydrologi, avrinning)

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

beskriva metoder för att mäta tryck, flöden och hastighet

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Vätskors egenskaper (spec. vatten): densitet, viskositet, ytspänning m.m. Hydrostatik: samband tryck/densitet/nivå, tryckkrafter. Grundläggande begrepp: stationär och icke-stationär strömning, strömlinjer, laminär/turbulent strömning m.m. Grundläggande ekvationer: kontinuitetsekvationen, energiekvationen, rörelsemängdslagen. Strömning kring kroppar. Tillämpningar: rörströmning, pumpar, kanaler och vattendrag. Mätmetoder: tryck, hastighet, flöde.

Litteratur
Hamill L., Understanding hydraulics, 2nd ed., Palgrave, 2001.
J. Malm and Larsson R., Hydraulics examples, Dept. of Water Resources Engineering, Lund University.
Visst kompletterande material.