Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
VÄGBYGGNADSTEKNIKVVB071
Pavement Design and Construction

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: VTVF15, VVB070, VTVF15, VVB070, VTVF15, VVB070, VTVF15 och VVB070. Valfri för: V4at, V4tp. Kursansvarig: Univ Adju Ebrahim Parhamifar, Ebrahim.Parhamifar@tft.lth.se, Vägbyggnad. Förkunskapskrav: VVB055 Anläggningsteknik. VVB090 Infrastruktursystem. Förutsatta förkunskaper: VVB027 Utformning av vägar och järnvägar. Kan ställas in: Vid mindre än 5 anmälda. Begränsat antal platser: Ja. Prestationsbedömning: För godkänt betyg på kursen krävs godkända inlämningar av två projektuppgifter samt en hemuppgift. Obligatorisk fältövning 1 dag. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: I undervisningen används projektarbete. Hemsida: http://www.tft.lth.se/utbildning/grundutbildning/kurser_paa_lth/.

Syfte
Syftet med kursen är att ge studenten kunskap om hur en vägkonstruktion ska dimensioneras och byggas för att få en optimal konstruktion under hela dess livslängd

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Kompendium i vägbyggnad 2005
Huang H., Pavement analysis and design, Pearson Prentice Hall, 2004, ISBN0-13-142473-4
Ullditz, P.,Modeling Flexible Pavement Response, 1Polyteknisk forlag, 1998, ISBN87-502-0805-5
Föreläsningsanteckningar

Poängsatta delmoment

Kod: 0110. Benämning: Obligatoriska moment.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Två projektuppgifter. Delmomentet omfattar: Produktionsplanering och dimensionering med 2002 Design Guide.

Kod: 0210. Benämning: Slutredovisning.
Antal Högskolepoäng: 4,5. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig redovisning av ämnesspecifik rapport.