Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
UTFORMNING AV VÄGAR OCH JÄRNVÄGARVVB027
Highway and Railway Design, Advanced Course

Antal högskolepoäng: 12. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: VTVF10, VVB026, VTVF10, VVB026, VTVF10, VVB026, VTVF10 och VVB026. Valfri för: V4at, V4tp. Kursansvarig: Ebrahim Parhamifar, Ebrahim.Parhamifar@tft.lth.se, Vägbyggnad. Förkunskapskrav: VVB055 Anläggningsteknik. Förutsatta förkunskaper: VVB090 Infrastruktursystem. Kan ställas in: Vid mindre än 5 anmälda. Begränsat antal platser: Ja. Prestationsbedömning: Kursen examineras genom en dugga omfattande begrepp och definitioner, skriftlig och muntlig beskrivning av projektet samt en skriftlig hemuppgift. Examinationen sker gruppvis. Projektarbetet utgör 80 procent av betyget medan hemuppgiften utgör de resterande 20 procenten. Obligatorisk fältövning i 2 dagar. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Undervisningen baseras på projektarbete. Hemsida: http://www.tft.lth.se.

Syfte
I kursen behandlas metodik vid projektering av vägar och järnvägar. Fördjupade kunskaper om geometrisk utformning av vägar förmedlas med tonvikt på metoder och modeller samt kvalitetskrav på underlag och hjälpmedel.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Värdera och genomföra en syntes av relevant information från olika discipliner med olika perspektiv vid projektering av en väg med ett hållbart förhållningssätt.

Innehåll
Kursen omfattar två ämnesområden vägbyggnad och trafikteknik och kopplingarna mellan dessa ämnen. Ett vägobjekt på landsbygden följs från idé till färdig detaljutformning. Förutsättningar för utformningsarbetet förmedlas. Principer och grunder för gällande anvisningar och riktlinjer för geometrisk utformning och dimensionering av vägar och järnvägar studeras. Samspel plan och profil analyseras ur trafikantperspektiv. Vägarkitekturen beskrivs. Stor vikt läggs vid vägens inpassning i terrängen. En analysmetodik för olika element i landskapet förmedlas och diskuteras. Utformning av olika korsningstyper genomförs. Datorhjälpmedel används för att beskriva olika underlag under projekteringens gång samt för projekteringsarbetet. Vägens och järnvägens konsekvenser på miljön kartläggs och dess nytta för samhället värderas.

Litteratur
Kompendium i vägbyggnad 2005
Holmberg B, Hyden C., trafiken i samhället, Grunder för planering och utformning, Studentlitteratur, ISBN 91-44-00077-4
Projekthandledning
Utdrag ur VGU

Poängsatta delmoment

Kod: 0105. Benämning: Projektarbete.
Antal Högskolepoäng: 9. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig hemdugga på begrepp och definitioner. Skriftlig och muntlig beskrivning av projektet som utgör 80 procent av slutbetyget. Delmomentet omfattar: Projektering av en väglinje som sker både manuellt och med hjälp av dataprogram.

Kod: 0205. Benämning: Hemtentamen.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Hemupgiften som utgör 20 procent av slutbetyget. Delmomentet omfattar: Utredning av effekter av en ombyggd väg.