Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
VÄGKONSTRUKTION OCH PRODUKTIONSPLANERINGVTVF60
Road Construction and Production Planning

Antal högskolepoäng: 13. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VTVA25 och VTVA25. Obligatorisk för: IBYV2. Kursansvarig: Ebrahim Parhamifar, Ebrahim.Parhamifar@tft.lth.se och Andreas Persson, Andreas.Persson@tft.lth.se, Vägbyggnad. Förutsatta förkunskaper: VTVA20. Prestationsbedömning: Examinationen sker både i grupp och individuellt. Gruppexaminationen är baserad på skriftligt presentation av inlämningsuppgifter. Den individuella examinationen sker skriftligt i slutet av kursen med både teori och räkneuppgifter. Hemsida: http://www.tft.lth.se/utbildning/grundutbildning/.

Syfte
Kursen avser att ge grundläggande kunskaper inom produktionsteknik för väg- och gatubyggnad. Efter genomgång av kursen skall studenten ha kunskaper om hur planering och genomförande av olika väg- och gatuprojekt fungerar och hur olika intressenter påverkar processen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Förklara och använda grundläggande begrepp inom vägbyggnad

Beskriva skillnaden mellan olika entreprenadformer och upphandlingar

Ha en övergripande förståelse för den del av samhällets infrastruktur som utgörs av va-verksamhet

Ha grundläggande kunskap i planering, beräkning och projektering av allmänna va-anläggningar

Kunna förklara och använda begrepp som kraft och moment

Kunna använda samband mellan last och deformation

Ha grundläggande kunskap i ljudets utbredning

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Utföra produktionsplaner, tid- och resursplaner för olika vägobjekt och utför en anbudsbeskrivning.

Konstruera ett arbetsrecept för en standardasfaltbeläggning samt utvärdera massans egenskaper utifrån uppsatta krav enligt rådande specifikationer

Kunna ta reda på ett områdes behov av va-tekniska lösningar

Kunna genomföra dimensionering av ett mindre va-ledningsnät

Kunna genomföra beräkningar om ljudets inverkan på människan i offentliga inne- och utemiljöer

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Förstå betydelsen av beröringspunkterna i en systematisk planering och genomförande av anläggningar och analysera den tillgängliga informationen att utvärdera reliabiliteten hos resultaten utifrån tillgänglig information

Innehåll

Litteratur
Kompendium i vägbyggnad 2005.
Kursmaterial geologi/geoteknik.