Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
DRIFT OCH UNDERHÅLL AV VÄGARVTVF55
Highway Maintenance

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VTVF20, VVB081, VTVF20 och VVB081. Obligatorisk för: IBYV2. Kursansvarig: Ebrahim Parhamifar, Ebrahim.Parhamifar@tft.lth.se, Vägbyggnad. Förutsatta förkunskaper: VTVA20, VTVA25. Prestationsbedömning: För godkänt betyg på kursen krävs godkända inlämningar av två projektuppgifter samt en hemuppgift. Godkänd afu. Övrigt: Kursen ges i Lund. Hemsida: http://www.tft.lth.se/utbildning/grundutbildning/.

Syfte
Syftet med kursen är studenten ska få kunskap om olika strategier och metoder för underhåll av vägar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Nationella och internationella kunskaper i drift och underhåll av vägar och gator med tyngdpunkten på några drift- och underhållsfrågor som värdering av bärighet och bärighetsurtedningar. Olika typer av materialkontroller samt mätmetoder för dokumentation av nedbrytning av vägar och gator. Dessa områden behandlas därför mera ingående. Fördjupningar görs även i ämnen nedbrytningsmodeller och Pavement Management Systems (PMS). Jämförelse av utdata från olika nedbrytningsmodeller. Insamling av basdata till PMS samt simulering av effekter av olika valda underhållsåtgärder kommer att tas upp i en cost/benefit modell. Mekanismen och bakomliggande orsaker till olika beläggningsskador diskuteras i teori och praktik. Skadekartering av beläggningar. Frågeställningar kring återanvändning av asfaltbeläggningar, alternativa vägöverbyggnadsmaterial, metoder och analyser behandlas i kursen. Vinterväghållning och miljöfrågor vid underhåll av vägar redovisas och diskuteras.

Kursens afu-del består av en veckas praktik, studiebesök eller projektföreläsningar inom ett branschanknutet företag, myndighet eller förvaltning.

Litteratur
Handbok för val av beläggningsåtgärder, Svenska kommunförbundet, 1994
Handbok i tillståndsbedömning, bära eller brista, Svenska kommunförbundet, 2003
Ullditz, P.:Pavement analysis, 1987, Denmark
Haas, R,:Modern Pavement Management, Florida, 1994
Föreläsningsanteckningar.