Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
TRAFIKSLAGENS FÖRUTSÄTTNINGAR OCH EGENSKAPERVTVF50
Preconditions and Characteristics of Different Traffic Modes of Transportation

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VTVF01 och VTVF01. Obligatorisk för: IBYV3. Kursansvarig: Univ.lektor Åse Svensson, Trafikteknik. Förutsatta förkunskaper: VTT 131, Trafikens uppkomst och drivkrafter; eller motsvarande kunskaper. Prestationsbedömning: För att bli godkänd krävs godkända skriftliga redovisningar av litteraturstudier och övningsuppgifter. Betyget baseras på gruppens detaljutformningsövning och framkomlighetsövningen. Övrigt: Kursen ges i Lund. Hemsida: http://www.tft.lth.se/utbildning/grundutbildning/.

Syfte
Kursen syftar till att ge studenten insikt om trafikens olika trafikantgrupper; hur trafiknät och trafikanläggningar utformas för att på bästa sätt tillgodose dessa olika gruppers egenskaper

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

· Ha kunskap om trafikantgruppers förutsättningar, behov och önskemål

· Ha kunskap om trafikanläggningar, olika typer, samt principer för utformning av dessa

· Ha kunskap om framkomlighets- och vägvalsmodeller samt metoder för att undersöka framkomlighet

· Ha kunskap om trafiknät för olika grupper av trafikanter och förstå hur utformningen av dessa nät påverkar de olika trafikslagen

· Förstå sambandet mellan utformning, trafikflöde och framkomlighet

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

· ha förmåga att utforma och genomföra vissa typer av trafikundersökningar

· kunna genomföra en trafiknätsanalys och ha förmåga att urskilja brister med avseende på olika trafikantgrupper

· kunna genomföra framkomlighetsundersökningar för olika trafikantgrupper i olika typer av trafikanläggningar

· förmåga att tillämpa inhämtad kunskap i en egen trafikutredning och presentera resultatet muntligt och skriftligt med lämpliga illustrationer

· ha förmåga att tillämpa ett vetenskapligt angreppssätt på ett givet problem, formulera hypoteser, argumentera och kommunicera i grupp.

Innehåll
Kursen är indelad i fyra huvudteman. För varje tema varvas teoretisk kunskapsinhämtning i litteraturen med praktiska moment i verkliga trafikmiljöer:

Trafikanläggningar – Övergripande studie i fält av olika typer av trafikanläggningar med olika utformningar.

Framkomlighet – I fält genomföra undersökningar av framkomlighet i de ovan nämnda trafikanläggningarna. Välja ut en som dessutom behandlas i en framkomlighetsmodell.

Trafiknät – Sammanställa och analysera huvudstråken för biltrafik, kollektivtrafik, cykeltrafik och gående. Utifrån denna analys identifiera konfliktpunkter.

Detaljutformning – Utifrån analys av trafikmiljö och trafikantbeteende peka på brister på en utvald plats samt föreslå förändringar av detaljutformningen.

Inlärning kommer att ske både enskilt och i grupp. Föreläsningar varvas med litteraturstudier och övningar.

Litteratur
O’Flaherty C A (1997) ‘Transport Planning and Traffic Engineering’. London.UK.
The Institution of Highways and Transportation (1997) ‘Transportation in the urban environment’. London.UK.
TRB (1992) ’Traffic Flow Theory’ www.tfhrc.gov/its/tft/tft.htm
Vägverket, Lugna gatan
Vägverket, TRAST ’Trafik för en attraktiv stad’ www10.vv.se/vag_traf/vgu-trast/trast/index.htm
Vägverket, VGU ’Vägars och gators utformning’ www.vv.se/vgu