Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
VÄG- OCH JÄRNVÄGSTEKNIKVTVA20
Road and Railway Engineering

Antal högskolepoäng: 8. Betygskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: AAK630, VVB620, AAK630, VVB620, AAK630 och VVB620. Obligatorisk för: IBYI1, IBYV1. Kursansvarig: Ebrahim Parhamifar, Ebrahim.Parhamifar@tft.lth.se, Vägbyggnad. Prestationsbedömning: Examination sker genom skriftlig och muntlig redovisning av övningsuppgifter samt godkänd afu. Hemsida: http://www.tft.lth.se/utbildning/grundutbildning/.

Syfte
Kursen avser ge grundläggande kunskaper om vägar och järnvägar med tillhörande tekniska system och dess funktion under hela dess livslängd, d.v.s. sambanden mellan olika faser i processen planering, projektering, byggande, drift och underhåll samt om GIS-användning som stöd i planeringsprocessen.

Kursens afu-del syftar till att knyta an kursen till tillämpade moment inom järnvägs- och väg/trafikområdena.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Kursens afu-del består under termin 2 av praktik eller studiebesök inom ett för inriktningen lämpligt produktionsområde.

Litteratur
Kompendium i Vägbyggnad, LTH 2005.
Kompendium i Järnvägsteknik, Banskolan 2003.
Kompendium i GIS, LU 2004.