Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
TRAFIKTEKNIKVTTF01
Traffic Engineering

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VTT100, VTT131, VTVF05, VTT100, VTT131 och VTVF05. Obligatorisk för: V3. Kursansvarig: Thomas Jonsson, Thomas.Jonsson@tft.lth.se, Trafikteknik. Prestationsbedömning: Tentamen fem timmar. Prestationerna på tentamen utgör grunden för slutbetyget. För godkänt betyg krävs även godkända övningsuppgifter. Hemsida: http://www.tft.lth.se/utbildning/grundutbildning/kurser_paa_lth/.

Syfte
Syftet med kursen är att ge studenten insikt i:

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen innehåller följande teman:

Som stöd till olika teman genomförs ett flertal övningar.

Litteratur
Hydén, Christer: Trafiken i den hållbara staden. ISBN: 978914405301.
Extra litteratur i form av artiklar och övrigt som distribueras under kursens gång.