Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
ÖVERSIKTSPLANERING PÅ REGIONAL OCH KOMMUNAL NIVÅ - PROJEKTKURSVTT071
Comprehensive Planning – Project Course

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: VFT131, VTT070, VFT131, VTT070, VFT131, VTT070, VFT131 och VTT070. Valfri för: L4fr, L4su, V4tp. Kursansvarig: Andras Varhelyi, Andras.Varhelyi@tft.lth.se och univlektor Per Björkeroth, per.bjorkeroth@arkitektur.lth.se, Trafikteknik. Förkunskapskrav: VVB090 Infrastruktursystem eller VTT090 Mark och miljö. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Godkänd projektuppgift, godkända seminarie- och inlämningsövningar. Projektet utförs i grupp om 2 - 3 studenter. Övrigt: Kursen ges i projektform. Hemsida: http://www.tft.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att beskriva metoder för och typer av översiktlig planering samt belysa översiktlig fysisk planering på olika nivåer.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Kunna beskriva de formella förutsättningarna för planering i ett område

kunna analysera befintliga planer och förutsättningar för exploatering av ett område samt identifiera kritiska faktorer

kunna identifiera viktiga aktörer och deras intressen samt bedöma eventuella intressekonflikter

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

implementera de teoretiska metoderna på ett aktuellt planeringsprojekt

självständigt välja, värdera och samla in relevant underlagsmaterial

formulera ett handlingsprogram för fortsatt planering utifrån den egna problemanalysen

presentera sitt program på ett överskådligt sätt med hjälp av text, illustrationer, kartor och diagram.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

utveckla metod för avvägning mellan de olika intressena och för medborgarnas insyn och tidiga engagemang i processen

Innehåll
I kursen behandlas sektorsplanering, i första hand infrastrukturplanering, kommunal översiktsplanering samt regional planering. De europeiska ESDP- och TEN-programmen diskuteras samt hur svensk planering samverkar med europeisk fysisk planering.

Litteraturseminarium anordnas på temat sektorsplanering och planeringsteori. Planeringens förutsättningar och begränsningar diskuteras.

Behovet av planeringsunderlag. Förutsättningar, regelverk, aktörer och nationella målsättningar som styr den fysiska planeringen på översiktlig nivå, planeringsstrategier samt modeller för analys av planer och av planeringsområdets förutsättningar.

Medborgarinflytande och demokratiaspekter diskuteras.

Litteratur
Nyström Jan, Planeringens grunder; Studentlitteratur 2003.
Referensbibliotek: Ett referensbibliotek står till studenternas förfogande.
Central skrifter är bl a Planering för hållbart samhällsbyggande; rapport från arbetsgruppen planering för hållbart samhälle; 2003 och Bygga, Bo och Förvalta för framtiden;