Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
BERGMEKANIK OCH BERGBYGGNADVTGF01
Rock Mechanics and Construction

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VTG100, VTG101, VTG100 och VTG101. Alternativobligatorisk för: V3. Kursansvarig: Gerhard Barmen, gerhard.barmen@tg.lth.se, Teknisk geologi. Förkunskapskrav: VTGA01 Teknisk geologi. Förutsatta förkunskaper: VSMA05 Byggnadsmekanik, VBK013 Konstruktionsteknik, VVR145 Vatten, FMI031 Miljövetenskap med miljökemisk profil och VVBF05 Anläggningsteknik. Kan ställas in: Vid mindre än 20 anmälda. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Skriftlig och muntlig redovisning av bergbyggnadstekniska uppgifter. Dessutom krävs närvaro vid obligatoriska fältövningar, laborationer och seminarier. Slutbetyget sätts som ett viktat medelvärde (tentamen 90% och redovisning av bergbyggnadstekniska uppgifter 10%) och avrundas nedåt till närmaste heltal. För godkänd tentamen krävs minst 50% av totalpoängen. Hemsida: http://www.tg.lth.se/grundutbildning/kurser.

Syfte
Kursen skall ge kunskaper om och färdigheter i berg och bergbyggande som stöd för att tekniskt hantera infrastruktur- och byggprojekt samt beakta samhällets övergripande mål för utveckling av ett hållbart samhälle. Kursen är viktig för alla V-ingenjörer och särskilt lämplig för de avslutande specialiseringarna mot anläggningsteknik och vattenresurshantering inom väg- och vattenbyggnadsprogrammet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Ämnesinnehållet kommer att fokuseras på följande delar:

Litteratur
Litteratur som bör införskaffas av varje student:
Svensson, C: Kompendium om större makrostrukturer i berggrunden. Teknisk geologi, LTH 2001.
Svensson, C: Kompendium i teknisk geologi. KFS 2007.
Bergmekaniskt och bergbyggnadstekniskt kompendium. Teknisk geologi, LTH 2010.
Referenslitteratur som kan lånas gruppvis:
Stanfors, R, Triumf, C-A och Emmelin, A: Geofysik för bergbyggare. SveBeFo 2001. ISBN 91-631-0633-7.
Waltham, T: Foundations of Engineering Geology. Spon Press Taylor & Francis 2a upplagan 2002. ISBN 0-415-25450-7.
Nordlund, E, Rådberg, G och Sjöberg, J: Kompendium om bergmekanikens grunder. Luleå Tekniska Universitet 1998.
För redovisning av bergbyggnadstekniska uppgifter rekommenderas följande personliga referenslitteratur:
Strömquist, S: Skrivboken. Skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier. Gleerups 2005. ISBN: 91-40-64513-4.
Svenska språknämnden: Svenska skrivregler. Liber 2000. ISBN: 47-04974-X.